Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php on line 4

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php:4) in /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php on line 8

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php:4) in /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php on line 9
ࡱ> kmj5@[bjbj22"tXX,TTTTp,)x@@@@@"= I((((((($+Rj-j!)9QQQ!)@@Z)' ' ' QF@@(' Q(' ' G :&,&@4 ѐT/& &Tp)0)9&R-e-&,,-&QQ' QQQQQ!)!),, ,, astnk & srovnn celkovho potencilu svkonem vDC celkov potencil 81,84%celkov projev kompetenc vDC 2,88}ena snejvtam potencilem a druhm nejlepam vkonem vDC. Jasn se profiluje mezi leadery zmn. Svou clevdomost, nesmrnou motivac kvkonu a zamYenm na osobn rozvoj (za ala studium V`) m vaechny pYedpoklady pro to, aby by se jej pozice mohla jeat vce profilovat do oblasti veden, strategie, Yzen zmn. M rovn~ mana~ersk ambice a rda Yd vta organiza n celek. Zatm se pohybuje ve stYednm managementu, ale rda by smYovala va, vnovala se ekonomice, Yzen firmy a veden lid. 1. strategick myalen, orientace na klienta potencil nebyl zjiaeovn exaktnprojev kompetence vDC 2,88Strategick myalen je vyzrl, jsou zde patrn zkuaenosti svlastnm podniknm a dobr povdom o pYsluan legislativ. PostYehy i nvrhy jsou bystr, astnk se spae orientuje dovnitY firmy, ne~ by zapojoval a strategicky pojmal vnja konkuren n prostYed. Do firemn strategie um aktivn zapojit i marketingov prvky, eln zva~uje o jejich pou~it. 2. Xzen zmn, postoj ke zmnm potencil 81,3%projev kompetence vDC 2,4 astnk je jeden zmla, kter m obzvlat vysok potencil ve flexibilit. Um se velmi aktivn pYizposobit mncm se podmnkm a situacm, je nebojcn a preferuje spae vzvu, obt~nja typ kolo. PYi aktivnm pYstupu ke zmnm je pro nj podstatn otevYen informovanost o zmn. 3. Orientace na cl, dosahovn clo potencil 90,3%projev kompetence vDC 3,09 astnk je velmi orientovn na cl, pYi dosahovn clo mu mimoYdn pomh vysok clevdomost, anga~ovanost a vytrvalost, klade si vyaa cle ne~ je b~n. PYi dosahovn clo se nespolh jen na sv osobn kvality, ale velmi dobYe se um zapojit i do prce tmu, pokud je tYeba nem problm spYevzetm veden. 4. Mana~ersk schopnosti, vod pYedpoklady potencil 79%projev kompetence vDC 2,83Mana~ersk pYedpoklady jsou u astnka vysok a ambice mo~n jeat tyto pYedpoklady pYesahuj. Chovn astnka vtmu je pYirozen, pln aktivnch tvor ch npado. Vindividuln mana~ersk situaci je patrn, ~e astnkovi chyb teoretick zzem i praktick za~it mana~erskch dovednost, jeho styl veden m vce direktivnja charakter, silnou motivaci a zaujet pro cl apriori o ekv i od ostatnch. Vod styl by si ~dal vtaho zjemnn, jinak organiza n schopnosti jsou na vysok rovni. Skute nost, ~e se astnk profiloval zatm vni~ach a stYednch rovnch Yzen zposobuje, ~e nem problm spYevzetm veden, ale ani spodYzenm se a respektovnm vyaaho nadYzenho. U astnka je velmi vysok psychologick citlivost kdruhm i spontnn dru~nost. 5. Myalenkov potencil, konstruktivn myalen potencil 79%projev kompetence vDC 3,06Myalenkov potencil je velmi kvalitn, astnk pYemal rychle a sprvn. Dok~e aktivn pYichzet i snetradi nmi npady a pYstupy. Um uchopit problm, neboj se riskovat, zkouaet nov. astnk m velmi dobr pYedpoklady ke zvldnut V` studia a uplatnn svho myalenkovho potencilu vpraxi. 6. Samostatnost, odpovdnost, sebeovldn potencil 81,7%projev kompetence vDC 2,63xR :JPT .>FJ<>`px|4DLP !Ǻh8 uhmoCJOJQJaJhmoCJOJQJaJhJ9hmo5CJOJQJaJh8 uhmo5CJOJQJaJhmo5CJOJQJaJhmo6CJOJQJaJ(jhLhmo6CJOJQJUaJhmoCJOJQJhHhmoCJOJQJ2vxSkd$$IfF0# ` t0644 lap xx$Ifgdmogdmogdmo[ P R uu xx$Ifgdmogdmogkd$$IfF#H% t0644 la$xx$Ifa$gdmo jZ$xx$Ifa$gdmokd$$IfF0# ` t0644 lapR xx$IfgdmogdmogkdX$$IfF#H% t0644 laRTjZ$xx$Ifa$gdmokd$$IfF0# ` t0644 lap H xx$Ifgdmogdmogkd-$$IfF#H% t0644 laHJjZ$xx$Ifa$gdmokdv$$IfF0# ` t0644 lap>z xx$Ifgdmogdmogkd$$IfF#H% t0644 laz|jZ$xx$Ifa$gdmokdK$$IfF0# ` t0644 lapN xx$Ifgdmogdmogkd$$IfF#H% t0644 laNP jZ$xx$Ifa$gdmokd $$IfF0# ` t0644 lap !!,!h! xx$Ifgdmogdmogkd$$IfF#H% t0644 la!*!,!N!^!f!j!B8D:DDDDDDDDjGGGGH^H`HHHHHJJFJhJjJJJJJSTHTfThTTTTTVVWWWXY0Y[ĵĵĵĵĵhmoCJOJQJaJh#hmo5CJOJQJaJh<%hmo5CJOJQJaJh8 uhmoCJOJQJaJhmoCJOJQJaJUhJ9hmo5CJOJQJaJh8 uhmo5CJOJQJaJhmo5CJOJQJaJ6h!j!6DjZ$xx$Ifa$gdmokd$$IfF0# ` t0644 lapSamostatn prce a doraz na vlastn odpovdnost jsou astnkovi velmi blzk, um se vypoYdat bez pomoci veden i svelmi obt~nmi koly. Situace Yea racionln, nen impulsivn typ, mo~e se spolehnout na svou vnitYn sebekontrolu a schopnost samostatn, kvalitn se rozhodovat. 7. Tmov prce, interpersonln citlivost potencil 71,7%projev kompetence vDC 2,93 astnkovo posoben vtmu je pYirozen, aktivn pYichz snpady a zapojuje se do plnn kolo. Vtmu nepYebr aktivn veden, spae se za leHuje mezi ostatn a vyplHuje role, kter tmu chyb. astnk je velmi dobYe akceptovn prostYedm, sm lidem dovYuje, je empatick a altruistick. Vtmu pYebr role vyhledva e zdrojo, dotahova e a formova e. 8. Komunika n a prezenta n dovednosti potencil - nebyl zjiaeovn exaktnprojev kompetence vDC 3,16Komunika n dovednosti astnka jsou na vysok rovni, komunikuje jasn, srozumiteln, prezentace je uhlazen, ~iv, astnk se dv do o a um aktivn reagovat na potYeby poslucha o. 9. Motivace k vkonu potencil 95,7%projev kompetence vDC 3,13Nejsilnja astnkovou kompetenc je bezesporu vysok mra vkonov motivace. astnk je vysoce aktivn, motivovan kdosahovn osobnch (rozvojovch) i pracovnch clo. Svou aktivitou mo~n mo~e nkdy i nechtn zposobovat problmy svmu okol (pYehnan kontrola, netrplivost, jist mra nepochopen pro jin osobnostn tempo). TmY vaechny slo~ky vkonov motivace jsou u astnka na nejvyaa rovni. Jedinou pomrn ni~a charakteristikou je internalita. astnk si mn vY, jeho sebevdom a pojmn vlastnch zsluh i odpovdnosti na vkonu jsou znjakho dovodu sn~eny. Vysoce jej motivuje uznn od nadYzenho (ujiatn a potvrzen sv hodnoty), rozhodovac kompetence a veden lid. Zmotivo kprci na nj posob ze vaeho nejvce mo~nost uplatnn tvoYivosti vprci, vznam prce a postaven. Tyto motivy jsou dobYe uspokojovny na pozici, kterou astnk zastv. Vsou asnosti by se dalo Yci, ~e je astnk ji~ jako by ve stavu pYemotivovn , kdy by bylo vhodn trochu ze sna~en a chtn ubrat, zklidnit se, vce se ukotvit a stabilizovat , aby nedoalo kdestrukci jednn (chyby, poruchy koncentrace, nespch vzt~ovch situacch) nebo ksyndromu vyhoYen. 10. Orientace na rozvoj a u en se potencil 75%projev kompetence vDC 2,72 astnk se u rd, rychle a dok~e velmi kvalitn zskan vdomosti uplatnit pYi plnn praktickch kolo. Jeho orientace na rozvoj a vzdlvn je velmi siln a vsou asnosti jasn zaclen (1. ro nk studia na V`). Nejefektivnjam zdrojem odbornho rostu je pro astnka praxe. siln strnkyslaba strnkyvysok vkonov motivace myalenkov potencil orientace na rozvoj a u en se sympatick projev, komunika n dovednosti mana~ersk pYedpoklady a ambicepYemotivovn vnovat tomu pozornost!!! mana~ersk dovednosti ni~a mra sebedovry Doporu en pro rozvoj: rozvoj mana~erskch dovednost a ncvik jejich praktick aplikace, kou ovn nadYzenm voblasti veden lid sebezkuaenostn rozvojov seminY zaclen na poslen sebedovry a vlastn sebepoznn nabdka nro njach mana~erskch i odbornch kolo kvyu~it myalenkovho potencilu a kreativity, k ovYen a potvrzen vlastn hodnoty 6D8D:DDDDD xx$Ifgdmogdmogkd$$IfF#H% t0644 laDDGjZ$xx$Ifa$gdmokd$$IfF0# ` t0644 lapGGGHH`HH xx$IfgdmogdmogkdV$$IfF#H% t0644 laHHJjZ$xx$Ifa$gdmokd$$IfF0# ` t0644 lapJJJDJFJjJJ xx$Ifgdmogdmogkd+ $$IfF#H% t0644 laJJSjZ$xx$Ifa$gdmokdt $$IfF0# ` t0644 lapSSTFTHThTT xx$Ifgdmogdmogkd $$IfF#H% t0644 laTTVjZ$xx$Ifa$gdmokdI $$IfF0# ` t0644 lapVVVVWW$xx$Ifa$gdmogdmogkd $$IfF#H% t0644 laW WRW|WWXNXXXXl[[[[[[[[ & Fxx$Ifgdmokd $$IfF0# t̙̙0644 lap̙̙ XXYY0Y ZZ[[[[[[[zzzx & Fgdmogdmoxkd $$IfF0# t0644 la [[[hmoh#hmoCJOJQJaJ 1h. A!"#$%Dd(#h c 6Aj0115875"`b;M ILw|¬DR nM ILw|¬PNG IHDRX =:sRGBPLTE̙̙엶 cmPPJCmp0712ubtRNS@foIDATHc`& t Fk4hX. ]]H"h#zR38\Xg *Rr2%M9)f,u]fm;EEIENDB`$$If!vh55)#v#v):VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF ` t65pG$$If!vh5H$#vH$:VF t65H%$$If!vh55*#v#v*:VF t̙̙65p̙̙P$$If!vh55*#v#v*:VF t65D`D moNormlnCJ_HaJmHsHtHX`X moNadpis 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ JAJ Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k0 Bez seznamur`r moMY~ka tabulky7:V0t ;<W}~yz{VWXyz$%`ab ' ( V W X ./ $%&'5DE^s3456M000p0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 00000 0 0VW$%`a ' ( V W X ./ $%56Oy00Oy00@0 Oy00@0Oy00Oy00@0 Oy00@0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0 @0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0 @0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0 @0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0 @0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0 @0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0 @0Oy0 0Oy0 0Oy00Oy00@0 Oy00@0 @0 @0 @0 @0 0@ M![[9 RHzN h!6DDGHJJSTVWX[ ./012345678[8@0( B S ? _Toc176091400 <E :<VW|~x{UXxzv#%_b & ( U X -/ #'45CE]^rs26LM <~{X%b ( X /V sM Honza a Ila's~2Dsnh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHs'smo<W}~yzVWz$%`a ' ( V W ./ $%'5DE34@h 4 PPPPBUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialE& Century Gothic;Wingdings?5 z Courier New"qDfGf . .!r4 3qH)?mo astnk & Honza a Ila Honza a Ila Oh+'0t 0 < HT\dl astnk as Honza a IlaonzonzNormal Honza a Ila1nzMicrosoft Word 10.0@Ik@t]@Ȑ՜.+,0 hp| n. A astnk Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`acdefghilRoot Entry FdѐnData ;1TableC-WordDocument"tSummaryInformation(ZDocumentSummaryInformation8bCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q