Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php on line 4

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php:4) in /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php on line 8

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php:4) in /www/doc/www.mp-poradenstvi.cz/www/pages/file.php on line 9
ࡱ> PRKLMNO5@Fbjbj22w XXE;fdddxSSS88SlTDxKUW(WWW\]T],JJJJJJJ$MRO Kd"^"\"D\@"^"^ KWW@Khhh"^8WdWJh"^Jh h0hn2LdAWU m9BS^8WGK0K]98|Pff|P@AxxA|PdD<"^"^h"^"^"^"^"^ K Kxx*\1!gxx\1 Zvre n zprva zKomunika nho auditu Komunika n strategie firmy XYZ (ukzkov materil) Yjen - prosinec 2008 zpracovala. Ing. Mgr. Ilona Mi kov, mp-poradenstv, Nov Ji n Obsah TOC \o "1-1" \h \z \t "Styl1;2" HYPERLINK \l "_Toc216153110" vod PAGEREF _Toc216153110 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc216153111" Termny sbru dat pro Komunika n audit PAGEREF _Toc216153111 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc216153112" Vsledky Komunika nho auditu dle jednotlivch oblast Komunika n strategie PAGEREF _Toc216153112 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc216153113" 1. Jednotn tm veden a odpovdnost za intern komunikaci PAGEREF _Toc216153113 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc216153114" 2. Nastaven komunika nho propojen vrmci hierarchie, dlby prce, proceso PAGEREF _Toc216153114 \h Chyba! Zlo~ka nen definovna. HYPERLINK \l "_Toc216153115" 3. Definovan a deklarovan kultura organizace PAGEREF _Toc216153115 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc216153116" 4. Definovan a deklarovan personln politika PAGEREF _Toc216153116 \h Chyba! Zlo~ka nen definovna. HYPERLINK \l "_Toc216153117" 5. Definovan a deklarovan komunika n strategie, otevYen komunikace a zptn vazba PAGEREF _Toc216153117 \h Chyba! Zlo~ka nen definovna. HYPERLINK \l "_Toc216153118" 6. Zaveden a fungujc intern (personln) marketing PAGEREF _Toc216153118 \h Chyba! Zlo~ka nen definovna. HYPERLINK \l "_Toc216153119" 7. Komunika n pln organizace PAGEREF _Toc216153119 \h Chyba! Zlo~ka nen definovna. HYPERLINK \l "_Toc216153120" 8. Komunika n schopnosti a dovednosti managementu PAGEREF _Toc216153120 \h Chyba! Zlo~ka nen definovna. HYPERLINK \l "_Toc216153121" Zvr PAGEREF _Toc216153121 \h Chyba! Zlo~ka nen definovna. vod inn organiza n strategie vedouc kdosa~en clo nelze doclit bez podrobn analzy toho, co chce Yci management a co chtj zamstnanci slyaet. Ktomuto elu slou~ Komunika n audit, znho~ by mly vyplynout podklady pro vytvoYen komunika nch systmo, nastaven komunika nch kanlo a pro implementaci zsad vnitrofiremn komunikace do systmu Yzen. Clem Komunika nho auditu firmy XYZ bylo porovnat hodnocen nastaven a fungovn intern komunikace pracovnky a managementem. 16-ti polo~kov dotaznk Komunika nho auditu se zamYil na posouzen 8 oblast Komunika n strategie organizace. Termny sbru dat pro Komunika n audit 9.10.2008 veden firmy 9 osob 10.11.2008 odbor 1 13 osob 20.11.2008 odbor 2 13 osob 21.11.2008 odbor 3 8 osob Vsledky Komunika nho auditu dle jednotlivch oblast Komunika n strategie 1. Jednotn tm veden a odpovdnost za intern komunikaci Motto: Na plnm za tku se doporu uje vytvoYit spolupracujc tm, kter chpe hodnoty a cle organizace jednotn a jednotn je prosazuje. Je dole~it, aby management jednal ve stejnch intencch a intenzivn spolupracoval na prevenci nedorozumn. Vrcholov management mus vypracovat zsady a principy veden, v etn komunikace a jednotliv vedouc je mus dodr~ovat a uplatHovat jednotn, stejn jako by mli jednotn dodr~ovat hodnoty organiza n kultury. Pouze vpYpad, ~e vrcholov veden chpe dole~itost komunikace jako systmu prce slidmi nutnmu pro dosahovn organiza nch clo, mo~e tento sjednocen personln pYstup pozitivn ovlivnit celou kulturu a celou intern komunikaci. 1. Mte pocit, ~e se veden organizace chov zodpovdn?anone 9 7 4 1 0 6 9 7 % 100% 54% 31% 14% % 0% 46% 69% 86% Mte pocit, ~e vm veden dostate n srozumiteln vysvtluje dole~it zle~itosti (napY. zmny a nov vci v organizaci, ~e mu zle~ na vaaem pochopen a spoluprci)?anone8 2 2 2 1 11 11 6 % 89% 15% 15% 25% % 11% 85% 85% 75% Management se domnv: ~e je ve svm po nn jednotn, chov se zodpovdn, srozumiteln vysvtluje dole~it zle~itosti, jist nedostatky vid vpYenosu informac zvrcholovho veden smrem dolo, rezervy se vyskytuj rovn~ vmena otevYenosti komunikace, zamstnanci se mlo vtahuj do diskus a do rozhodovn, chyb funk n zptn vazba Zamstnanci: vid poruchy komunikace ji~ na rovni vnja prostYed firmy veden vnitYn prostYed firmy, nkdy se zadvaj nesmysln koly, ze strany veden ct neochotu naslouchat, ve firm je nedostatek lid sdole~itmi vdomostmi, tyto personln zle~itosti se dlouhodob neYea, veden je jedno co si skolem po ne zamstnanec, kter nem potYebn vdomosti a patYi nou rozhodovac pravomoc, koly nejsou dostate n specifikovny, chyb zptn vazba, jak se maj vci zlepaovat, chyb algoritmus, jak nov koly dlat, u zamstnanco je velk kumulace funkc, pak nemohou bt v~dn oblasti odbornky, ve firm jako by pYevldala vaha hlavn, aby se tady nestal nkdo velkm odbornkem na njakou oblast veden se boj riskovat, proto mo~n neYea i nedostatek zamstnanco ve firm, projekty a prce se kumuluj, lid jsou dlouhodob pYet~eni, rozhodnut veden jsou nesystmov, nikdo nechce za rozhodnut pYebrat zodpovdnost, proto se rozhodnut asto mn, co~ znesnadHuje samotnou prci zamstnanco, ve firm je minimln zptn vazba, zchyb se nikdo nepou uje do budoucna, chyb pravidla, zsady pro Yeaen problmo, dlouhodob nefunguje systm porad, vedouc odboru tmY nemaj as na sv lidi, sliby se vtainou nepln, nkdy a~ 99% informac proud neoficiln cestou, ztoho plyne apatn informovanost zamstnanco veden se klidem nechov zodpovdn, vnmaj od nj mal zjem o lidi, problmy jsou rovn~ ve vnmn prce, je mlo asu, nen dn prostor vzjemnmu porozumn, informace se nepYedvaj ani vrmci veden, bariry jsou vnmny rovn~ mezi odbory, pak je spousta neoficilnch informac, zmetodiky nejsou vci pYedem vyjasnn, chyb v asn informace o zmnch, dlaj se drah vbrov Yzen sminimlnm inkem, efektivnja by bylo akolen smaen zroznch odboro, pYevld strach zodpovdnosti, nco se rozhodne, vzpt se pYijme jin rozhodnut, o kterm ale nikdo nev Zvr: Pro veden jsou vsledky tto sti Komunika nho auditu varovn. Fakt, ~e zamstnanci nevnmaj jeho innost jako zodpovdnou a nemaj pocit, ~e veden dostate n srozumiteln komunikuje dole~it zle~itosti, mo~e bt zdrojem negativnm postojo i vdalach oblastech ~ivota a prce ve firm. Nejednotnost pYstupo, konkrtn nevydefinovn toho co, kdo, kdy a komu bude pYedvat za informace, mo~e posobit chaoticky, nesystmov a Yada podstatnch zle~itost se vtomto neYzenm procesu mo~e ztrcet. Rovn~ skute nost, ~e zamstnanci vnmaj mal vta~en do internch rozhodovacch proceso sni~uje dovryhodnost rozhodnut veden. Zamstnanci maj nedostatek informac, nejsou vta~eni do rozhodovn, v asovm stresu na n vedouc nemaj dostatek prostoru, to vae pYispv kvzjemnmu nedorozumn, nzorovmu oddlen a pocitu, ~e za rozhodnut nen nikdo ochoten pYevzt zodpovdnost. Rovn~ za slovy zamstnanco lze vyctit i dala oblast, kter by se mla clen vrmci tmu veden rozvjet, a tou jsou mana~ersk schopnosti a dovednosti vedoucch. Zde mimo komunika nch dovednost patY oblasti veden lid a tmo, motivovn, hodnocen zamstnanco, poskytovn zptn vazby, umn Time managementu, vyjednvn, Yeaen konflikto a st~nost, zadvn kolo a jejich zptn kontrola, apod. Posledn zle~itost vnmanou vtto oblasti Komunika n &,RT~ɴucQ>%h:wh:wB*CJ(OJQJaJ(phf"h:w5B*CJ0OJQJaJ0phf"hyW5B*CJ0OJQJaJ0phf(hbhD15B*CJ0OJQJaJ0phf(hbh5B*CJ0OJQJaJ0phf(hbh,Y5B*CJ0OJQJaJ0phf(hbhyW5B*CJ0OJQJaJ0phf(hD1h,Y5B*CJ OJQJaJ phfhcb$hHh%LhyWh?VjhD1UmHnHu  "$&(*,|~$a$gdyWt@D l ųqdWJ=hR5CJOJQJaJhD15CJOJQJaJh,Y5CJOJQJaJh:w5CJOJQJaJhD1h%L5CJOJQJaJhD1hcb$5CJOJQJaJhD1hcb$5CJ OJQJaJ "h%L5B* CJ OJQJaJ ph"hcb$5B* CJ OJQJaJ ph"hyW5B* CJ OJQJaJ ph(hD1hyW5B*CJ OJQJaJ phf%h:whyWB*CJ(OJQJaJ(phf& b z >jf d# d#$a$gd6wgdo$a$gdyWgdcb$$a$gdyW  < > @ B J L N nXn@X1XhoOJQJmHnHu.j}h6wh}OJQJUmHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuh6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu"h6wh6w;CJOJQJ\aJ+jh6wh6w;CJOJQJU\aJ " V X Z \ ^ ` b d f q[qC[4[hoOJQJmHnHu.jwh6wh}OJQJUmHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"h6wh6wOJQJmHnHuh6w0JOJQJmHnHu:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuh6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu,h6wh6w5;OJQJ\^JmHnHuf < > @ t v x z | ~ ݿݖhYB,h6wh6w5;OJQJ\^JmHnHuhoOJQJmHnHu.jqh6wh}OJQJUmHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphu#h6wh6w0JOJQJmHnHuh6wh6wOJQJmHnHu 6 8 : n p r t v x z | ~ ˹yjS˹Ch6wh6wOJQJmHnHu-h6wh6w5CJOJQJ\aJmHnHuhoOJQJmHnHu.jkh6wh}OJQJUmHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphu VXZrtv˹h˹X:˹:jeh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuh6wh6wOJQJmHnHu-h6wh6w5CJOJQJ\aJmHnHu"ho5OJQJ\mHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuVXZҬsUCC1"ho5OJQJ\mHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu:j_h6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuh6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu-h6wh6w5CJOJQJ\aJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHuhoOJQJmHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu.jh6wh}OJQJUmHnHu8:<>@Bz|һҩ{ҩiiWһҩ"ho5OJQJ\mHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuh6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu-h6wh6w5CJOJQJ\aJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu|~$&dfhjln "˹h˹X:˹:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuh6wh6wOJQJmHnHu-h6wh6w5CJOJQJ\aJmHnHu"ho5OJQJ\mHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu:jYh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphu"`bdfhj DFjXX"h6wh6wOJQJmHnHu:jSh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuh6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu-h6wh6w5CJOJQJ\aJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"ho5OJQJ\mHnHufTXZ\^`bdfhjlnprtvxz`b$a$gdyW$a$gd6w$a$gd\$a$gd6w d# d#NPRTV^z˹hP@3hR5CJOJQJaJh6whR5CJOJQJaJ/jh6wh6w;CJOJQJU\^JaJ,h6wh6w5;OJQJ\^JmHnHu"ho5OJQJ\mHnHu+jh6wh6wOJQJUmHnHu"h6wh6wOJQJmHnHu#h6wh6w0JOJQJmHnHu,jh6wh6w0JOJQJUmHnHu:jh6wh6w>*B*OJQJUmHnHphuz"^`hdfHJLN÷ßÓ{k^K%h hB*CJOJQJaJphh5CJOJQJaJhhKHOJQJ\aJhCJOJQJaJhtnCJOJQJaJh CJOJQJaJhCJOJQJaJhbCJOJQJaJhCJOJQJaJhQVCJOJQJaJhCJOJQJaJhq CJOJQJaJhyWCJOJQJaJh6whyWOJQJaJbJLN(|Z\H#J## @$Ifgd\$a$gd gdRgdb$a$gd$a$gd6w$a$gdyW(벝ueS>)(hXWh5B* CJOJQJaJph(hXWh-G5B* CJOJQJaJph"hXW5B* CJOJQJaJphhbB* CJOJQJaJph%h?hB* CJOJQJaJph(hXWh5B*CJOJQJaJph(hXWh 5B*CJOJQJaJph"hd 5B*CJ OJQJaJ ph"hb5B*CJOJQJaJph(h h5B*CJOJQJaJph(h h5B*CJ OJQJaJ ph (@Nfhlr|춡yiYF1(hXWh5B*CJOJQJaJph3f%h h B*CJOJQJaJph3fhB*CJOJQJaJph3fhbB*CJOJQJaJph3f%h hB*CJOJQJaJph3f(htnh5B*CJOJQJaJphf(htnhd 5B*CJOJQJaJphf%htnhXWB*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphfhbB*CJOJQJaJphf%htnh B*CJOJQJaJphf XZ\b"4"#F#H#˻sdXdI:heT4hCJOJQJaJheT4hT,CJOJQJaJhtnCJOJQJaJheT4h6UHCJOJQJaJheT4hT,6CJOJQJaJheT46CJOJQJaJ hRh hRhh 5CJOJQJaJh6wh?KHOJQJ\aJh6wh KHOJQJ\aJh5CJOJQJaJ%h hB*CJOJQJaJph3f(hXWh5B*CJOJQJaJph3fH#J#P#n##############ѹѪwdQ>+%hhB*CJOJQJaJph3f%htnh B*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf%h?h B* CJOJQJaJph%h?h-GB* CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJphh?hCJOJQJaJhCJOJQJaJhECJOJQJaJh?hCJOJQJaJh?CJOJQJaJ%hT,hT,B* CJOJQJaJph#######vvjjj $$Ifa$gd $ & F$Ifa$gd ykdM$$IfFT## t 0644 lap ######K?333 $$Ifa$gd $$Ifa$gdbkd$$IfFrN#22222 t0644 la#######$$$$$ $$$$̼p`M:+h?hCJOJQJaJ%h h B*CJOJQJaJph%hhB*CJOJQJaJph3fhB*CJOJQJaJph%htnh B*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf%h?h B* CJOJQJaJph%h?h-GB* CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph%h h B*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph###$$$$$ $$Ifa$gd $$Ifa$gd $$*$2$<$J$X$`$K?????? $$Ifa$gd kd $$IfFrN#22222 t0644 la$$$ $($*$0$2$:$<$B$D$H$R$V$ƶ}jZJ7%h h B*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph3f%htnh B*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf%h?h B* CJOJQJaJph%h?h-GB* CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%h h B*CJOJQJaJphh?h?CJOJQJaJhCJOJQJaJhCJOJQJaJV$X$^$`$f$h$n$p$r$~$$$$$%ɶpaRC7%a"h?6B* CJOJQJaJphhCJOJQJaJh?hCJOJQJaJh?hCJOJQJaJh?h?CJOJQJaJ%h h B*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph3f%htnh B*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf%h?h B* CJOJQJaJph%h?h-GB* CJOJQJaJphh?B*CJOJQJaJph`$h$$$$$ $$Ifa$gd $$Ifa$gd $$$%KC) & F $If^`gd\$a$gd?kd_ $$IfFrN#22222 t0644 la%%%%%%%vvjjj $$Ifa$gdt$ & F$Ifa$gd?ykd( $$IfFT## t 0644 lap %%%%%%%%%%&&&&&&&&& &$&ƳzgWDƳz4WDhB*CJOJQJaJph3f%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%hhB*CJOJQJaJph3f%htnhYB*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf%h?hYB* CJOJQJaJph%h?h-GB* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphh?h?CJOJQJaJh?h?CJOJQJaJh?CJOJQJaJ%%%%%&&&K?????? $$Ifa$gdYkd $$IfFr*\#22 t0644 la&&(&*&,&.& $$Ifa$gdt $$Ifa$gdY$&&&(&*&0&:&>&@&B&H&J&R&T&Z&\&`&b&ܢ|iVF3%h hYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph3f%htnhYB*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf%h hYB* CJOJQJaJph%h h-GB* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphh?hYCJOJQJaJhYCJOJQJaJh?hYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph.&0&B&J&T&b&K???3 $$Ifa$gdb $$Ifa$gdYkd $$IfFr*\#22 t0644 lab&d&h&l&n&p&v&x&~&&&&&&ԮueUB3h?hYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph3f%htnhYB*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf%h hYB* CJOJQJaJph%h h-GB* CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphhbB*CJOJQJaJphh CJOJQJaJ b&p&x&&&&&& $$Ifa$gdt $$Ifa$gdY&&&&&&&N)P)R)j)l))))**:*t***weRBRBR2R2h'lB* CJOJQJaJphhbB* CJOJQJaJph%h?h-GB* CJOJQJaJph"h?h\56CJOJQJaJ+h?h?56B*CJOJQJaJph%h?hYB*CJOJQJaJphhT56CJOJQJaJ"h?h?56CJOJQJaJ"h?hT56CJOJQJaJ"h?6B* CJOJQJaJphhYCJOJQJaJh?hYCJOJQJaJ&&&&P)R)KCC80$a$gd\ $ & F8a$gd\$a$gd kdv $$IfFr*\#22 t0644 laR)l).3b8d8v8ޞR^`z|$a$gd`V/$a$gd`V/ $ & F@a$gdC$a$gdC $ & F@a$gd'l$a$gd+ $ & F6a$gd\$a$gd **-0.r.t...L//01 1`113333336ܶmmWG7GhtnB*CJOJQJaJph3fh5B*CJOJQJaJph3f+htnhd 56B*CJOJQJaJphf%htnh5 ^B*CJOJQJaJphf%htnh'lB*CJOJQJaJphfhbB*CJOJQJaJphf%htnhd B*CJOJQJaJphf+h?h?56B* CJOJQJaJphhtnB* CJOJQJaJph%h?h-GB* CJOJQJaJphhbB* CJOJQJaJph6`8b8d8r8t8v8|:: ;*;f>n?dBhBBCڞοznzbzVTVHzh?CJOJQJaJUhS:CJOJQJaJhtnCJOJQJaJhnCJOJQJaJh=rCJOJQJaJh@CJOJQJaJh+ CJOJQJaJhT56CJOJQJaJ"h?hT56CJOJQJaJh'l56CJOJQJaJh+ 56CJOJQJaJ"h?h556CJOJQJaJh xcB*CJOJQJaJph3fstrategie je absence fungujcch systmo vorganizaci. Zejmna se jedn o personln systm, resp. jasn vydefinovn pravomoc a odpovdnost, systm zjiaeovn a podporovn zptn vazby, systm pYenosu informac a zavedench standardo vkomunika n oblasti (naprost absence systmu pravidelnch porad, systmu hodnocen zamstnanco, apod.). Nvrhy a doporu en: sjednotit tm veden a ji~ na rovni tohoto tmu vypracovat a za t dosledn pou~vat zsady intern komunikace PYklad komunika nch zsad: Mana~eYi mohou pYesvd ovat ostatn, pokud jsou sami pYesvd eni. Veden poskytuje pravideln a aktuln informace, zptnou vazbou si ovYuje, zda informace byly pYedny pln a sprvn pochopeny. Vaichni spolupracovnci jsou partneYi, kolegov, kteY maj rozdln odpovdnosti a kompetence. apod. ka~d vedouc pracovnk by se ml ve svm tmu zamYit na 3 oblasti, kter ovlivHuj vkon a spokojenost zamstnanco, zda lid vd, co potYebuj vdt, zda mohou vykonvat sv innosti za stvajcch podmnek a zda chtj. Zejmna tYet oblast motivace by se mla Yeait celofiremn a zde je velk role managementu, jak tuto oblast nastav podle zptn vazby od zamstnanco. Ka~d mana~er by si ml ztto analzy vzt podklady pro sv osobn komunika n plnovn na obdob tdne, msce, tvrtlet, pololet a celho roku. OdstraHovn pYek~ek ve vnitrofiremn komunikaci PracovnkOdpovdnostCo nefunguje jak je cl?Hlavn nstrojePYklady pomocnch nstrojonevpersonalista, nadYzen mana~ernaplnn informa nch potYeb z hlediska fungovn firmy a vkonu, konkrtn prce na pracoviatiintern nebo extern akolen, pYidlen pracovnk - garantzcela jasn zadvn clo a dl ch kolo, pravideln hodnocennemo~enadYzen mana~er, personalistaodpovdajc pracovn prostYed, asov pln, pracovn nstroje, pracovn materil, zdravotn stav, atd.vybaven pracovnho msta, odpovdajc prac. prostYed, kontrola zdrav. stavupopis pracovnho msta, po~adavky na pracovnkanechcepersonalista, management, nadYzen mana~erstimulace na celofiremn rovni, na rovni tmu, na rovni pracovnho mstakultura a image firmy, sociln program, osobnost mana~era a vztahy v tmu, nplH prce, cle, odmHovn, apod.prozkumy spokojenosti, celofiremn a tmov akce, pravideln hodnocen tmu i pracovnko vedouc pracovnky clen vzdlvat voblastech mana~erskch dovednost, vy~adovat zptnou vazbu od zamstnanco krovni a rozvoji tchto mana~erskch kompetenc u nadYzench nadefinovat zkladn hodnoty organiza n kultury a dosledn je vprci slidmi uplatHovat (zejmna pou~vat vce participaci zapojen lid do rozhodovn, podporu diskuse, respekt, partnerstv, zjem o osobn rost lid) Skute n pYijat opatYen navr~en vedenm firmy XYZ: 3. Definovan a deklarovan kultura organizace Motto: Vnitrofiremn komunikace je sou st organiza n kultury, spolu snastavovnm komunikace se nastavuje i kultura firmy. Smyslupln komunikace stoj na odpovdnosti a morlnch hodnotch, stejn jako firemn kultura, proto se tyto dv kategorie zce prolnaj. Je-li atmosfra ve firm otevYen, zalo~en na dovYe a spravedlnosti, obecnch morlnch zsadch, pak m efektivn komunikace ve firm pYipravenou cestu. Konkrtn se pak kultura organizace projevuje ve vztahu ke vaem partnerom firmy, zejmna kzamstnancom, zkaznkom, dalam vnjam partnerom, apod. Dle se projevuje ve vztahu ke spravedlnosti, vosobnm pYkladu mana~ero, tmov spoluprci a vdemokratickm stylu Yzen. Dole~itm rysem kultury firmy, kter vede kotevYen komunikaci, je cta a respekt ke vaem spolupracovnkom. 5. Mte pocit, ~e v organizaci je spravedliv prostYed, ~e by pYpadn nespravedlnosti veden Yeailo?anone5 2 5 1 4 11 8 7 % 56% 15% 38% 14% % 44% 85% 62% 86% 6. Mte dobr pocit ztoho, ~e pracujete vtto organizaci?ano, prce mne ta, jsem na organizaci pyanano, ale moc se tm nechlubmne, nikomu to radji neYkm nevm, je mi to jedno 7 3 4 0 1 7 7 8 0 2 1 0 0 1 1 0 % 86% 23% 30% 0% % 14% 54% 54% 100% 0% 15% 8% 0% % 0% 8% 8% 0% Management se domnv: ~e spravedliv prostYed ve firm nen pln dan, chyb odpovdnost, jednou vyY enou informaci nechce nikdo potvrdit, chyb nvaznosti, obecn se mlo diskutuje, odpovdnost se pYena na lidi, kteY maj nepatYi n znalosti a zkuaenosti, pYesto m veden dobr pocit z prce ve firm Zamstnanci: veden knespravedlnosti pYispv svm jednnm, mnoho vc neYea (pYet~enost lid, osobn odpovdnost, apod.), veden je rovn~ mezi mlnskmi kameny , je zde mnoho administrativy, neustl zmny, veden nev, co konkrtn zamstnanec dl, koly se donekone na pYedlvaj, tm je negativn ovlivnna smysluplnost prce, chyb provzanost kolo, 1 kol vkone nm dosledku zat~ dalach 10 osob, proto ani organiza n kultura firmy nevyznv pozitivn ve firm nevldne obecn spravedliv prostYed, nespravedlivost se objevuje vhodnocen za projekty, nkdo dostv mn a nkdo vce, jsou jin mYtka kroznm lidem, chyb kolegialita, prce navc m nulov hodnocen, existuje nesystmov pYehazovn odpovdnosti, no n prce a prce pYes as je samozYejmost, poYd jeat pYevld dobr pocit zprce, i kdy~ chyb obecn sociln benefity, prce finan n nemotivuje, nefunguje intern a extern marketing, problematika prce je velmi zajmav, ale asov nemrn nro n vorganizaci nevldne spravedliv prostYed, slu~ebn stara zamstnanci nemaj ~dn vhody, ani finan n, lid jsou akatulkovn na vyvolen a zbytek, lid nev, za co jsou odmny, nen odmna za skute n odveden vkon a ten se u lid lia, oddlen bez vedoucho jsou zapomenuty , bezprizorn Zvr: Vsledky hodnotc kulturu organizace jsou spae negativn, a to vnemal mYe i u samotnho veden firmy XYZ. Odrazem nastaven rovn firemn kultury je pYedevam vnmn spravedlnosti, zodpovdnosti a pYkladnosti managementu, pocitu, ~e zamstnanci jsou dole~itou sou st firmy, jejich prce je smyslupln a vede kjejich spokojenosti. Vnmn mal dovry ve veden organizace a deklarovan pocit nespravedlnosti maj pYmou souvislost s iny managementu, mohou bt odrazem nedoslednosti, malho zv~en konkrtnch dopado jednotlivch rozhodnut, nevy~adovn a nevnmn zptn vazby od zamstnanco, malho zapojen vaech z astnnch stran do diskuse vedouc kvzjemnmu porozumn a Yeaen konkrtnch problmo. Lid vnmaj i patologick jevy vkultuYe organizace jako jsou favoritismus, nespravedlivost vodmHovn, absenci uznn za nadstandardn vkony, nevyjasnnost kompetenc, a tm negativn dopad na smysluplnost samotn prce zde. Nvrhy a doporu en: definovat a rovn~ svmi iny deklarovat organiza n kulturu firmy (definovat vztah kzamstnancom a spolupracovnkom, vnjam partnerom, jasn sdlit pravidla hry , resp. podmnky a klima, vnm~ vaichni spole n chceme dosahovat organiza nch clo) management by se ml chovat pYkladn, bt spravedliv a estn, nastaven pravidla pomoci zavst a rovn~ je vymhat, pYedchzet diskriminaci, favoritismu a jinm nevhodnm projevom chovn, sna~it se vorganizaci budovat otevYenou a spravedlivou atmosfru vytvoYit statut vyaa autority, vybrat na zklad anonymnho hlasovn dovryhodnho lovka zveden organizace, kter se bude zabvat problmem pYpadn nespravedlnosti a bude mt ur it prva pro npravu Skute n pYijat opatYen navr~en vedenm firmy XYZ:  PAGE 2 Ing. Mgr. Ilona Mi kov 2008 PAGE 3 Ing. Mgr. Ilona Mi kov 2008 ڞܞޞ\^`Jxz|ަӷteSD8h`V/CJOJQJaJh`V/h`V/CJOJQJaJ"h`V/h`V/5CJOJQJ\aJh`V/5CJOJQJ\aJhE/CJOJQJaJh`V/h 6CJOJQJaJhC6CJOJQJaJhtn6CJOJQJaJhE/6CJOJQJaJhChC6CJOJQJaJh'lCJOJQJaJhCCJOJQJaJh'l56CJOJQJaJ"h?h'l56CJOJQJaJFf $$Ifa$gdC$a$gdC DFdf«ΫTVX|JȰLPrtvxѿిితzkU+h?hT56B*CJOJQJaJphh+ h'lCJOJQJaJh'l56CJOJQJaJh'lhCCJOJQJaJhE/CJOJQJaJhCCJOJQJaJhChCCJOJQJaJ"hE/hC5CJOJQJ\aJhChE/CJOJQJaJhE/hCCJOJQJaJhE/hCCJOJQJ\aJ!kd]$$Ifr:\~#""""" `````20#634ap2 $$Ifa$gdE/ $$Ifa$gdC4( $$Ifa$gdE/ $$Ifa$gdCkd$$Ifr:\~#"""""0#634ap2ª`«(kde$$Ifr:\~#"""""0#634ap2 $$Ifa$gdE/«Ы(T $$Ifa$gdE/ $$Ifa$gdCTVX4,! $ & F@a$gd'l$a$gdCkdH$$If7r:\~#"""""0#634ap2tvxPR`n $Ifgd\$a$gdgdR$a$gd@ $ & Fa$gd?$a$gd $a$gd+ $ & F@a$gd'ḻPR^``ínngZJ:+heT4hoCJOJQJaJheT4h6CJOJQJaJheT4ho6CJOJQJaJheT46CJOJQJaJ heT4h+h?h@56B*CJOJQJaJph%h\56B*CJOJQJaJph+h?h?56B*CJOJQJaJph+h?h\56B*CJOJQJaJph+h?hT56B*CJOJQJaJph%h@56B*CJOJQJaJph%hw^56B*CJOJQJaJph`np~Ʒ}m]J7%h@hYB*CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphh@B*CJOJQJaJphh1@B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh?hCJOJQJaJh?hCJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJ%hohoB* CJOJQJaJphheT4hoCJOJQJaJh +cCJOJQJaJnpx~vfZZZ $$Ifa$gdt$ & F$Ifa$gdt$ & F$Ifa$gdykd+$$IfFT#F$ t 0644 lap K??33 $$Ifa$gdY $$Ifa$gd@kd$$IfFrN#S t0644 laƶs`Mƶ:%h hYB*CJOJQJaJph%h?hYB* CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphh1@B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%h h B*CJOJQJaJph3f%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hq B*CJOJQJaJphf $$Ifa$gdt $$Ifa$gdY¹ȹʹιйҹڹܹʺq^K;+hYB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph3f%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hq B*CJOJQJaJphf%h?hYB* CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh?hYCJOJQJaJh CJOJQJaJhYCJOJQJaJh?hYCJOJQJaJ ¹ҹܹK??3? $$Ifa$gd@ $$Ifa$gdYkd$$IfFrN#S t0644 la "$2xeRB2hYB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph3f%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hq B*CJOJQJaJphf%h?hYB* CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh CJOJQJaJh?hYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJph2468 $$Ifa$gdt $$Ifa$gdY24:>D»ĻȻʻλлǸǸmZG4%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hq B*CJOJQJaJphf%h?hYB* CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh(CJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJ"h6B* CJOJQJaJphhYCJOJQJaJh?hYCJOJQJaJ8:<>KCC: $IfgdhJ$a$gdkd]$$IfFrN#S t0644 laPmP7$ & F tt$If^ta$gd$ & F tt$If^t`a$gd$ & F hh$If^ha$gdykd6$$IfFT## t 0644 lap $ & F $ $If^a$gd $$Ifa$gdtĻʻлܻK?????? $$Ifa$gdYkd$$IfFr\#2 t0644 laлԻֻܻ $&*,ɹp]Jp]ɩp]%h hYB*CJOJQJaJph%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hq B*CJOJQJaJphf%h?hYB* CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%h h B*CJOJQJaJph3f &,:< $$Ifa$gdt $$Ifa$gdj $$Ifa$gdY ,0268:>DFHLNPXZܶo_L9%h?hYB* CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh}B*CJOJQJaJphh?hYCJOJQJaJh}CJOJQJaJhYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%h h B*CJOJQJaJph3f<>PZftK?????? $$Ifa$gdYkds$$IfFr\#2 t0644 laZ`dflnrvx|~ƶtdQA.%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh}B*CJOJQJaJphh?hYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph3f%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hq B*CJOJQJaJphf%hn'hB*CJOJQJaJphf ¼ļƶqaQ>+%h}hYB*CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphh}B* CJOJQJaJphh}B*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphh?hYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph3f%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hq B*CJOJQJaJphf%h?hYB* CJOJQJaJph ļ̼ڼ $$Ifa$gdt $$Ifa$gd} $$Ifa$gdj $$Ifa$gdY ļȼʼ̼ҼԼؼڼ޼ɹ{kXH5%h?h[B* CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJph%h hYB*CJOJQJaJphh}B*CJOJQJaJphh}CJOJQJaJh?hYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph3f%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hB*CJOJQJaJphfhn'B*CJOJQJaJphf @BDɶthVD5%hdB*CJOJQJaJphh56CJOJQJaJ"h?h56CJOJQJaJ"h6B* CJOJQJaJphhYCJOJQJaJh?hYCJOJQJaJ%h hYB*CJOJQJaJphhYB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph3f%hn'hYB*CJOJQJaJphf%hn'hB*CJOJQJaJphfhn'B*CJOJQJaJphf%h?hYB* CJOJQJaJph B~KCC80$a$gdhJ $ & F:a$gdhJ$a$gdkd0$$IfFr\#2 t0644 laDl|~&,.>;ͯvfvP@-%hn'hB*CJOJQJaJphfh;JB*CJOJQJaJphf+h?h56B* CJOJQJaJphh;JB* CJOJQJaJph%h?hkB* CJOJQJaJph%h?hXfB* CJOJQJaJph%h?h[B* CJOJQJaJphh56CJOJQJaJh}56CJOJQJaJ"h?h56CJOJQJaJhdB*CJOJQJaJphh;JB*CJOJQJaJph.N24^VZhlprt $ & Fa$gd $h^ha$gdtZ $ & FBa$gdXf $ & FBa$gdSG{$a$gdt$a$gd$a$gdXf $ & F:a$gdhJ$a$gdhJLNTP0óp^OC7Ch;JCJOJQJaJhXfCJOJQJaJh56CJOJQJaJ"h?h56CJOJQJaJht56CJOJQJaJ"h?hXf56CJOJQJaJ"hXfh56CJOJQJaJh9,B*CJOJQJaJph3fh B*CJOJQJaJph3f+hn'h[56B*CJOJQJaJphf%hn'hB*CJOJQJaJphf%hn'hXfB*CJOJQJaJphf024T\^TVXZ.Pӵm[E/+h?h{t56B*CJOJQJaJph+h?h56B*CJOJQJaJph"h?htZ56CJOJQJaJ"htZhtZ56CJOJQJaJhtZCJOJQJaJ"htZht56CJOJQJaJhtCJOJQJaJh;JCJOJQJaJhSG{CJOJQJaJ"h?ht56CJOJQJaJht56CJOJQJaJhXf56CJOJQJaJhXfhCJOJQJaJPdhjlprtvxðÚ|xtfxQ@Q-%hs0JCJOJQJaJmHnHu hQWh=0JCJOJQJaJ)jhQWh=0JCJOJQJUaJjhoUmHnHuhoh=jhD1UmHnHuhD1hCJOJQJaJ+hNhhJ56B* CJOJQJaJph%h56B* CJOJQJaJph%hhJ56B* CJOJQJaJph+h?h56B*CJOJQJaJph%h;J56B*CJOJQJaJphtv~<>@BDF$a$gd$h$dN]ha$gdQW &`#$gd$h$dN]ha$gdGr ;(&#$gdGr &dPgdQW &dPgdGr :<>@BDFʾʭهvrnbhCJOJQJaJhhs hQWh=CJOJQJ^JaJhQWh=CJOJQJaJ%hs0JCJOJQJaJmHnHuh= hGr h=CJOJQJ^JaJh=CJOJQJaJhGr h=CJOJQJaJ hQWh=0JCJOJQJaJ)jhQWh=0JCJOJQJUaJ9 0&P 1h/R :p,M. A!"#$%FQ"61{b02u¤JFIF,,CCt"  g  !Q1A "Sa2Wbq #Rc$BUVr3CXs&'49EFf%5gvw Y !1AQaq"#2Bb RSUfrETV$3c%Cu&Dds ?┥! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R5EJ.TAUXI$ JB1aDD+ֆзZ[mn8!@*R֥)D$r$ $$fI97JƋi.2- * +x4 ǒgGI#]̝,Dd^Ω=Ȃ3Β&vZb)2S>HZTɣ|;*Ks2-t0ވe}-?.$1R DÈ6HEiě-s╁gӞ[O04{e !$S1NŁGPIgZ[͌tfJPC2̣b PI%O@ U9X>sm5\i/ŮL10)*Yx -I%jfrKbTMhC Hiu%*HhbMH}"eߓRb;e$ !0!ƨCN͘5LcV(yы{M?rE}m55{Gc'^"~'[z&1jK79ڑIԔM,2OaY+(qR2<-xǷ^7GyuG7@ڂ~Kȁ=]y=+{i}mZ~3p3q^0FDN@J'U hU." dVIC&J`:j E9@9D SjQ;ZSʄ\)Eu@;Y!@ RoR$쉐[ݹrf%f4MTX%?:\IITṚx:iT76Tɉ4OFiWhZ).'$Ե;{bN,(lV2JV<5yiJV֢BLQC!D9! P1 ( 5G`[j=A젵lA@%IG|ꂜ7$t #srM?rLKP$IIx$PZ=F?gLuYы<8PiS3s5.R$+"RZ$X3%mtLo -OS%*IS+} ٷ&?קּ iul&=Xim,uɘbrgF,qH]md2%eԘi 4;$gĩ}iunl*4AInFrFpJ ըED Ie E I! ^byM+{i}m`?~N1kӪN4>Q$+".EƦa %mn`qG3\a†]cRIolU TP PIz"iJS;y|DZY\:;f.u}zə8nHL:}IaXaf ˶od a tя*m A SK g!.[zTl/ R1lJR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R P@ """ #IZl%ݔTm!vBۘ3"&`iC.c$+/->h۳wi$sj$8OTFaߤ;:[v9*ХTxc qmA4DCUS3N]Lm4JH[,k0z'H`G.i Ҍl| uw uh6,dc]ÂF$3_/?.8[ Ʌt xgnܪu9rpL,&9c3! 5ۗL=g{hn[']@zvc>ɭj#KCkb*mܺ/a$50PdIظbAVD{8 T |&XpkT93! OG<|bXpkT93! z9<>όWkMazj0a=!OG1]8Wm5ÈzB= _g+ YT;1[H[A tT47?"2DCC,v\:c9?AJ(sdSd <)WsFSx}Vi-aeʨy\ԤZP #bC0SdJ}SX Mx:Ru14tFpŴX9ڼH!U G At tL `!6xrlfșUkqSV r}%"DXd ^2N !rDD@1"=xmV*^pu<:DEyLVA%*1@4rӬ^lL?oH#=p̻gܕS8ISy<7/]е0Idwj/Kfp0抖HXU*]*!&fy=&d]LuvlŔ(a$9Kݒhу,(NcVnQlLQ!VR:$L9NR=azk)-#7 V])gO^,e.NG"H@ȉM2)B0!0T4ugpf zhV594 Tv0C əN+Q5VjQJM3*F\pCl%D%!Fv(o[fazi8WmPC8*sx|Lv}}}K+] i$3+8 v4K(pxK0ycr=f}M~?BqȲoM+_tlSC0K A6?Q_օ)J͘)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! U$QuMQLꬲ*i$e@L1a&0~Jc]}jf$|bR%%&),h7vf(WTT(lۓaJKZBT)qt[fcJte.'deuY% yCHu,{%֣>t[\;yI8DH :*%ި+b6qʢÀvˮtt*8HUw*5IdY5HR+EH#M 6NO-saVJ%N16 L; /CiHi6hBkuPvSYeQkMazj3}#û_aǨ;)z=]gûCgGwN+uPvSYeQkMaziχw_7}V7즳qʢÀv`9o :(n=AMfHQ!Nc@)K0@R3";^@.f 7;|7>J}ޏ+c(Jrk/5;S|̓/X;tFrfVQיyJryccYe5PvUoJ Xո;v/am왊 &+!$EȦ9ffaU~ܻf '(ýA$hzt˓ J13+jXrT4Mΰ`7S6f- @B*R@%va/[iJ"׌{egR.RhɛrkYÅ"d cJD:) c`VK+K1#%t8;fH&MJPPL.W[gZ&^4K\2$K(=LFQ¡*i/-o'a< #i )V骥dD;QV۳&ת*eҗm}>fiɉ^Ҟź=Bx>NaR)Lqj<ԆЅt7-hD9$EF58raQA De:WH-3d9[Z;O bY-lmk9sM̢ 5S(CpU*%V%KZ~udb8,Z pvA ]v}j{ q'4/0UD-6ncʬ)Hu8vIf'3-:=c)֕ Ţ3k"'qu&]̭ h^bBzP6|։*P8^m!̢2K$cfjp6P8wE&3k7-azi8Wm|iOJz@F,ƺGē؊7v/ԅ.H,e֤.Y-J4Vܘ|4Ϲ,9Ir h-I7bT:HS/(yBN8'U%Ye5PvU=][{v-1QԋH "Bbʪ!Se;E3(PtLV~JM~vRl17;8r6za[i Է4yMK) 2kyW꡶NY"(@*Q;TxEQ ܘVo@tJSꔀ(eUe&PtR xz޷㭫z&ڏHFD!GIJ\ Np"*6ba(1 +9m++m"1YQrKZaPͻ['ؙhC J*a;OZJh)3ֱTj4ģ47$UѦ?º"έ(/=QrW ar X 4H]t-Yh%x.?.6#;㮳"cTDm>JbLȌ$j(u&aj)Qb:ZbnX?]υ[P;7ǭ(i2Vy leڷQn)JaJR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)Vq7 lk@ M'0+%0)trfdY r–b\GE~qAUS'kz!:}>]s3O$ըi[8RH[BLTJrV"''_jZY מXChRԢu(F?mIfcMNki d$3AQTCf 8)HN ZWT1%=2e%,zq1Ji&&$MHIu+oh(U1PJaE;K8un42[hQiUZ֦V_pREv0\ rqSeMΩ#\@P`]TZHZq._^k_kT|NSv'z^َgϓgY}m5>S)Scx?vs>|#:+{i}mQne9O7_Kck_kM+{kGcY~fɢJ8r$S(@! "";7KckJFDki&)ǘ "-LPPc$pT2i_mvnhFhX#&^UE=)p.Ti94B.EJjWљfʁDfh] J|KMd!-Ld 1;b/6nͺ-7EV$ E2SIR)SI2L)JP(UV'7 )y:3-bۏu0ļ@."[u{ ]8 Ke(V-Ʃ ;O%A H*A_!4$^ *S)V:︷yź8uV㮸)n8KZJIȴ%(@ B!)JR JERX γ_^k_kT|NS=A|Gl33׶cck d1BfF12bAl5P8fL9`%U7AQH*&d( sR"c-akH3+IAyRG ԉP[snܛѱ1};5{l59f1#ql?'Q"Gٟ--*&(L%`{/ J(XL՟n.I -Qp}dk ]o],䄋fEdʱn4VAdAgVR)&&0yJ,Si)mVFNNl7!PbvJiKS2(q$[u$ F2w\aլ̸mCr Vi ظfHDGlVcɚ1[6M4S95aDFJbRQeeeYn^ZZY1/.( -6JP$%) GUn-n88ԥkQRֵTDJQ$DI$”{GXR!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!QA~)kƺ۶JǓS4I%H(@oP,! ฒTY"7&EjwX$W kE GYEe01sLc1cDLc""""#֡J>^pD1f:,9e $чhj *IY*u)KLN(+%>`LOc ւR鴀INW"Y FfddEx_m5#l;r/|GuEx_m5û.~D>#W_^ڢ<ǀua×O?wAvzx?z+{j2>BfALSWR.RfœRWp"Hs5F;ӆGffjTt@1\ M%%0~uqm5?BggG+I4H[,T0gqyE-Sp*DU&׵wRFRra+c~UJ_pzdJg$˲.ӠzU7uPy{?a\rS)'~>lt 5qQǔM#&ܚ'JWӾk4I8ѥ~CLfveI@&RB<g'_%U2M7SjyN̪RiIn^].%-4%"JRWq(*Ƒ\>~&MQçMV$Q:8]c$RL&:)@D΅ݯ(ٷ C&dQ;u U'eYJ"f(6"[#Z51a-Layjgb94zn6!3U)%ZfiNոGWJ6ړ7#"ڎKx%^i.L;e)JԜ}mL*IxfF P1˚k9LDZARG%љZ ,{Iged^QcM㙔yt>k8QgQSeUW]CUXUUPuUCQE"c&0~zǀu?iNzM#US50ډSNBbz3'tM(\^|?F ,,=Xu}W]FRdI68xZ+{i}mQkMc:k9ttz|GuEx_m5û.~D>#W_^ڢ<ǀua×O?wAvzx?|>[LDUNuȘ5$0PI2,Z7jt{¸!Mݢ[SQtO D26~9A` =vP]sٖp#tsd'0n1:Xɶjܣw |c}0'D7ѧq!U,I(c-ϾOBRImI:W/zU. s4<95- (TY uS i۫estt;㘤)s!D9 R"c )@DD@DG*Ӹ6p`1-4FɪXT$5J;^F1myMH UF65Ι\ Yd(SZ"@ .<L?#B[HŸʒ%ŵ)~LS'XYi3o+spgrS8JL%䶰Q03,IM>`c11JRJ928Dmp("2 c & 1NR)rr))D SUf}0sh[ _j.\NYT}m\&8 T5NrA8=t?SQR4فTZ\Ͱ[S2ԂCU&j(*ך7.kS-'ﰔvg U&AXUɝQr'ۗeij .a5Һ+b凼 "he{27(i6UXQ %Q8`OIU)r mJRZ~?&sSbVnVa)Xqy)6 )P14댾˩(uZQC- IJҠ T"*.2R̋S všj+`8(X\-k! *C$ͶӄJbtڢ wnt_֊A<5Biw(U%8>pA2/Wms_SnYī97@&2mY&٣܋Vz% jnGC⣂jd1M=# `t,U&%Ou",VѾ*aW>V gRlS͸Ҏ 1 LN{v&3mx\悴Q[[e2J N\&iGț6jX:<ǀuև6Jĵ _kKnkT.m -Jʲi pIJ|2RԻ eT<2l0HN8K1[J<ǀub<=sl>1"_ʃ 8ԁ 5 RSmfs&@AADTT"%y[":FmIt1D|Wk_kM+{jYe5PvSb:xj'_^k_kT:Ǩ;)zQ<W׬/ԵRLR i7x.9f V팪3r zcxNjm%pLQhwnJ7PСIU kSG1kb|o(:Ħ?Xb帆W0$bȘgUB]Ѫ3Ns J:to/ĈE(nAI)H@M4(d!Rn iJJRJP$%H JRRRh $I$I$ܒs$$I()@Lc@ Rf"";7 Qf$\HظW fQh(9ŚWr k4&:Fb),9w#m:@H%ޚӪK1#[8HɉdPOzrVh3EgOJϩzm'IjIW[r;*fVŽeQv$%ƘU3(ueTl(iz*M4*u*L.'f6RYM׊a&b""95׶uPvSYeic}Tey{O+CzǨ;) N'd&8&_Q@NZ w%EVP542̒AJJޗ:੿gWP-H!r.QRIe`h,X+=*洎mMڴP66WfLAzZ/TYh % e\7vL9R`*M, D ~섐Rve#CI:N|*c.̺PqfIuK?'NعJf(c2;U]'HmaD7=4STrY4w@f}m5fn=A_4u}]}m5fn=AMa^/{j~ {r%툇/T<$d<= 9&ct VǨ;*ev,| fc5?p%x6@(14nN+L8 -ILUPKzU0^ERi9uf@ -Dci*RtzSwiWTe^32ƔoR0)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JRFot"HED kEBXȘCReQ9paKJQ`.WL8Xa@'\컎eQOu< 8PP+TH AKN-B-W}#\ @;8)qHUqk7쯝݁/{ϐb0a=!TZǨ;)z_;ڽ×Oy VC8*Ye5PvS`y{Wr>AÈzB` .\!y&ָrPՂZǨ;+7y,saD(Jzry0$Ðgf 7SC4 |Q/› o$Xgk۽,gGPaGt\eNuw ࢉrD2(sHd(9 )JP ";Zlx=8,̚Ym[*A:N-IԔ(;Q\c aEfS-Uz5uؤ'Nr6HRZ6v=)"ٵ칹A)m!'.sSpzj37m8vcv (B@L!V0-fn=A_(ڥKV2z?YM,5 ۓ^_jr22):|[Iiy9fk7/,l$6/+s! fCEzǨ;*U<+Wr>AÈzBQk7즳ql?9||jW]=1[qHS0-fn=AM/^˧+s! fCEzǨ;)<\9t na=!]47oD".&EG(U nAAQB8 sdRלn=AYﰎ~ĩ&,M e,sUS!*!ELDɯ+3t)ʆ4{!BkfQTi BvQr&a.ľ֥$b&&BQJifbyҖde͈VN6 n5嬅ZM 6;n̊v[v<. ߨ@ \Xp*\ aJW}&OZLR4<.$fNB.ܤ)Uyvisd Ʊ&_uOMM7[Ͼy՞*qũjBEJK>Mb H4m yK/(=E}RTsn KiJWDk)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JRDt q.TwbO}TTVwEؙ).=Xsc8ӟ_+XaIs}IRi8:^'ȃ'[Nygn1z>FmG9:)Ԛdź(ۤGFk/,LjF|ltyny?nk/,LjF6 Ux|:~<5Syf+uPSYxeQfJpgjq,5/;b=m٨IO@@ (MEt2^b=!Yܕp$ I$\8(b"9W&d)6i6qd1um2jj}'R/Ka4_X)%7ca/aYGIzi U4$r}.[TfX kzǨ{*1>c}#_,>?f6C1[zǨ{*1>c}#MU^3 T/Ǚe=^=CTY3#ltyj~?f<_3&d^4b?r6mP!N" ۢ@ ΪPc7ln 0ٳ*Fzɘ:r9qDѡųTrL*0v“^8l*@]Q]oJrŐl+S'l&1tS%[zM ״XԨeYl|Mb#$ի2ɤ䴷CqI%íqH`'o/IUS,'.N)S R8ŨV mp'6U9o&, pM0tgmCwsةh4\Tmc@̩MFJI!`5`&FnjY=eԢwfU_v:۵7'W{T} .*b&3JeIQ?&O坄ak/,LjF|ltyƪy?nk/,LjF6 Ux|:~<5Syf+uPT9b?qQ{HԬ:X&ɉG's8瑆:>ATCXq"{Rud&׀,$/h\6bhkEx&O9DiT+Lj2$z}ƺJR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JsU*D1YRUJ.ӧ~+ʾ6G,v}9d9P_1C8V=HbHYf;9@?+Hbd =="g\\y]<v+$9_l qrg!(oˇHf]cj0rߐ}y5;Zֽ͉?"/;}p3g(^ڌBB맡EG-y]r֯Ƹ}Q^wģ̺CHyL~c̻D*y:ͻž*C7 }5θnz<5O/ǧ^Q'b1~aGT~ӈ(;ޛ0?^"!2v}<7F}65Hw^3bq@7z@o|s ͿɎ"Ҽ oWͨg?gv`EM}!n"9VBBH Sv`!A}7I2聇53 fytmB2O/m9D=b Yv"'\9#.mtä ,#?#:e=^=CT:W_^lG׻ǮmS<뵗PSYxeP_kM+{iGw^O#<3^=CMe=C}m5y{zY* Pѫ(\ع&E1fuPTm1>B(~lA;d$CZcT'DNI ,K՗9nƖSXM%\)X="2oH{bԤK3yw,l9rMieq^LiBf֒uu&rڅky.]+PSYxeP_kM+{k#;y矑vk/+{i}m6#6|G~FuǨ{)zu؏#w\ڧyk/쪖M\ȼi]~lڠ]˷JL&QU9LP5k_kYn+w_+|A=b()btf➠,EA :[]Ur7$̄âD["&nԇ#f$ HpJxQMLk"`g%q) SR0r : +{kH_Lc!Hhޅ64)e8ERJ\MU'UMTAHB}p#71* 44/'2JbI:\$\e=^=CT:W_^׾y{zyk/즲ʡ׶Wb<=sjGyg]z`xSF`QL$R8BvP(o!C`8F_^دg\va#iHg*a76]9jO&>0#˧~_G2za~[,o6άt@?͞Kr)T<0G7kF',9󉃘G1WRM;qb;$_"[:b|T7k lǛD}YG2zppYnsGu(rz~77|̫)5ÿ>d?N_ݖyyZ>y$df?70]'GwH*d/l}9>KLD0sc6|߾9 -9=ǟ;!ꡫd;l qgt ˘8wV<,GFNY 8xzweƐv_\`{Q~qX3s}9oό2!N?k ZD:G5zVv%(co]=o=Qq`g8/Ul`1Tt>ά5Bـd;={&[ˀ~`2~`!/#>}-p1E] C~`c0՗GGajmL@Q#p0ɱDzr zX:t[ 98j@Q_LOͿ>n~| ݣ |C q$_䈈Fݿj5~ HY 3+'.YopߟRy$&G=LʔJ!۳7usqoS19@L9V|إ:@2gǎ=wx.r7#l~+Ny؏.}u:w/쿳|]{bb3PyfV7]RgHT,YpPLJb#" ;јVn~-Y ;;1?2s'3a/ ?Y黲Q(0̇6{;3OMf9e8IF3 N2j&8Y:`CsAy[}}[fXUHA&nW34 !ya\HSnۭ8)'"A.6KSn8l8!i<AEEnItLr Pb3_=]!ޥL> &b":9W֔Ύ4< %¦i]"vʲgn"L6/B,Ȫe]J@!@זC*k6mÀvXpڢPyKTWÀvXpڢ6=jg_VMazj>#zY~1[8WmIL!kCo Bޓt#d˽WJԬN:Qp`D(JjJHg4='} cN9KRSqI&OTuK%5TIƥVJiLii8Nfd%BLĄA^;,TliJRTݗpX;TTdmQrn#c7']c$H$L[dґ_,a:!DɑڂucvJ9ъ`"R"1m(L 5ܪm)9!@X9]H`!@z@kx)Ei\([2b%1%+(wHJVߥV2MIǚJl)+v̉:Ȕ7; s5j,do,wMw-$a"8AbTVH()` !TÀv^Zj8A&tӎD] eQHM fHy0>)@*?#CQfT-̄Dž[A|^\&ch ҿam2hjfg SU4-RmkQaN.$qH5y{YJ}40&%eHµRvZmORT\Ev%:=]s.ƋYE 9B%I[R۳Lj㏖Y0׈-v^@ea$_X6V'0~(̙:&ҭEJ) )v [,<^:~NK``4EgV=]7ʢދsRx ,azFZhQ &3L*tVm'#hF%9=kI g$2&OfpL[;iIKa%Z5I't(]U+$>qLK916dijRWi3aFv)IuHy"FMoL'Y^q4Nn:(a `ߎc{vh1(Ȳ&4] XPщ_Cy&Ⱥt`LR|Q-Md![Rړmn6ێǞuJR,+#LfiBJJO#d0U=zD#ۆB!g,^HmE+D$񰨨rrr!0MUF-щ\xHFjYP2H՛d+XV&#*uWQen(O`< >jʗZ]gI4AM$לiatrTSuI&]2,ЦK)G4Je`fRlR lIe JrϦ_;s!)(̄J ^=vruL"eYec=]EJۡqnn<+/ P|~pϠ8s~FUuB yϛ8V>îp(nӞߴwW&>wzr՚B`ͼ}x^fL +"2P=T\ȱLn&>lz?9\V@%,~ygѻO=XHPL)fӖǶ )#o7#.cSGYA7e¯l'h0ad;ʱӸ%tØc/ҚjQ;se)T8d@'Ȃ#a櫯xn#0 0 às<8EړD tgՐ~s!A*<ڌbAT/DJDLtR&c /`-x~HQ"bX?I}ٓ.hv\qwYSZe„$۹;i-A ѷ?f3Q\lj}즱_A*7NP߃6 Ux|:~<5=]xnk%yC~ 8S`WçQ\lj}즱_A*7NP߃6 Ux|:~<5=]xnټ0&v蓫GAF_;n\x rp $`T`9%pC7NP߃W?2v!;B26n-%gJT^C ' RK2P[9u&T,cKvTd:]=b1)2ڒA :Т׮օlص I a6xȊrJw!-j!L "E b*kZܓYnfNaqtnZ)4MZ.d9LQN)[ ن!Bbj@D n` wlZ!PiV?U +fTvDṕX="ڷJQejŐ0vZ2=7ٮI]kE225f{UN^rdVnjVٛsiIQJYvʔyK<fraB \)1WvBF.^"0@p 7 w Ջ闗ӑ>N~abͪ#VU~GPغ.l+smWSYx>jLUBHFf9T8]4':gZ[xēTVBfBezea#{zDko1YKUz(Z2%fM9>6mHNvmʾQ-\XZiXt홳[#0#+Y.y'L($PH۲Ps ,C, S,mENntdOboDsCp$Fj-]tYuu#aɖHa١Kp}Lӄ69*A q#֊{I8!쬁V Q)zd$odAJz*R1 ʾg#.BA 4@ g.ܝ$HP/Is;00$l`k&z5L3)RΒ6Iے S%R,e @\N\T`d%(ؘ3+ɋQY*;r+^h<DɬK|8˸X{0RS-%CnJ}ғtq?JOM3_lQZpG:nf@;55),Y32ڭ~✺fɹGs!'$gO,lR&6 IJHB"d!z}cľvU(oœ \zm榝~fje&&ff[>ˏ>8θ-Rԥ-EJ$CL!eePim Cm! %H J@cľvSX/ݕCp(o¼v Ux|:~`b y(S$t[i W V.3Ø&ʗSuIz{+(Rەigi9P މMnb~mC4K ȱ=zK a"VN&Ӊ JVeZ$ؿ70"%e+6ūmC$Q5tKBNͦʴTP@rn|.rxށB\&g&ES0J>bpN]ArP~@-3 nsРy#/ksgPHGvB|ٓ n9*оp KݐʚS<ۈtd90U ,w nml0 <&}uT㖇*:f(=ѿv1y,;TzݸC~\0e_![8C&KE.g(KpeYjf]_!>wd6@wWo|b)2O:I b.@G (nneÈ,L!4>H ܱCxa9 (P2nuwCʹm獹|HÕ}*L :Gr\$"*fa0cvVD6e$XܡGwWLDɨ9B%Ә8\910flٜ9`;o#(* Sp瘀 e7W^"ø yd.ˣE{؛<}-I>cǠ>o7W50B(D Q͐y&,)8TA1e@"lDR:&T34L{k;KzUާζ5CK)e* NIL!7TXa%Dj8fM^)sMKܡEy y8 Q 0 D@C! @Cp!_fk,[WD]Ncd* f(f< s ""7?=٥]״I+ i4ԣOIܐYi$:V+6̓:l %cg4IR XZ>ؘ@پǨ;)zQNT|U~rWlϐz{yV7즳qʢGe9QM/͙O*fn=AT\a*>X{)>A9[zǨ;*?=Ge6>w6g==X{)ʏl?9||lϐz{yV7즳qʢGe9QM/͙O*fn=AT\a*>X{)>A9[zǨ;*?=Ge6>w6g==<Ȩ98X>k|.FgYuM$cf.,/ n$@7%DILTehE06Fw+j4I x#G.RU,7xh DN$u@\ܙr:tI_v :qLkb/!N|*B-Nb!:F R9ݥtz DR;Z*sՖ%.^U /&ˊR*B! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB۠䂛SX@ 2_)Ӹe.U*cLN~pz"j*@D9Hn9VgP@2W_9F/-M*o?;w8n_@EHr!a?RqIG19>Qw`7׏~^juTAɘ3JxϢ\;cCm]9<7n͖E& 9.;fوC11ݟ]uH6By] 9e樂"Q b:@rjN K٘wmcEˀlO0f 5;e^|9?FRѦ(M%lnnl@$!ts@wGr{9c۪ Q͟7Mx70>HBFhc+`]0`0@^leWdݗFy?mG9U]̦9:9?yiq4P2 "F ,dW &~uP>)d0&C |Qؕ$QEw0]׾sxeLdowzDG>!q͏/Qr0.@2H&"<|S9G,z}6js#C1pߐ:Sss?08``U) B#>o>a&ij%nGU~q(z+?^ِ.K7@DSHyfa5HiHeML9@}?M#x}GmU"ɕTUHQ5 !9 ¯eqiJ$9G 7@.oLΑAQ!~a}f!d!]paDZ VP92)7`P 0X@m9aA(K_EKj:JTKiSRj%%D'-;-5v4G:ޑk8 =&B?(7R]Z}yzǨ;+- (*aDrRS( "`/<s0}{ת8g)S^rJe )*m֖1+0KҳL-yqm-P4KJ瘨S'M0AJAm/u(yPBQ_zǨ;*XkTr8{"o=8rӧۄW7즳qʠ<ǀu`9{nٞ9tm+PvSYePkMc:i=alNt6Ǩ;)z5}Cwۄ6g]:tpfn=ATǀuXl!Ïwm3Ӈ.:{ E~qk7 c:ix_m6ǻ6 ×N="Ye5PvU}<pp˧Nn_zǨ;*XkM8q{ CfzpӧOan=AMfAx_m5r8{!=8rӧۄW7즳qʠ<ǀu`9{nٞ9tm+PvVseoy^ owDof"oP9/R0NGn凓;dˏh9H !SAI蘧V߶̡D9r#-*5H5-+B *ٶbB3I\[&.bc*Eܮu\8UUQCgd #cr"fHlXqۮ òΠ:Dh9(F+iMIi&(hSK*Nq )8Xyͥ'ZzB2v۠A͛"v͛DPn$*h)Ie)B(++p)JR) J@JRR,,!$I$I$Nds$;JR!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB) J` uN#^Af`!<=WmJB-T@InfI0GߕYg8eWn_&nmk0\Xy#qEMݲKM3(#q Xxl F ȗx矟.%5p C6L@#9J!\ԠpyY㟞ѳAPRjd _sx-pF,Ȣ wEm35m($a6b;#ѼC?CƬϳDcҩ"o1x]Jݟ?Ð<=و۪\@7tn Mt*0zdT>~p[]{"\1f,e?N5][O [Gxg鮶qʳRjq)P@`.E?82 9ƬOfpߠن趍om!#>z!t5,ߨ@92<6X!DDr;!GvC=۲ C>wslR` Ql5{&Xֲf-arXvnUÕrGόWf1]H1>c:ix_m6COwNl,|b1>c}#T:ǀuXlc}#R3~·*b6I|9VwKo8 >l ')˶5gicK++DRrP2 12DC28zl)bR*DNB"P2:Qfϟ``zG?<udr=?>Wf-ӗe_,}&F\@5m 'pn Z9=wE[]3&LG.|WA.~m9mU3en+bPN7 S8tk 0:ؾ_ef*j @|lg-jcJ>o=:y2ʥJE:!5JS3SM*ġi8˨BP%b6S1PNSV}Y-6..A"?(Y:TH#yĢr|8WrWe F .ớ[M1O&(r r x2%Ga_qDa\90VIREӪyЛFT`~dq9O&|*SH@u)ARd^Z֣x.T|S?=3[!8GMVxp!̚1pgghZEH3.SA}!HH@ז *|ua.쩦 K=E&:I[t'z Q[B@ҙ\@eL13495o':*T])Dk5Qp ,MGe9Q^Zľ`u ŧqGL.[n1+@[,H-^HL`7`<uXG|թZZ%1"ݙpX"Egx$g)6D6~J.mgfڛdu[7VW E_*>X{)ʏʤn=AMf/'7e<UaMf(.f1)s5d$H&+qiY[UʏrTFbܛ>x!M>/E&̰[[*byBFBpr$o 97NW hIxM915IJBgH[iTn^7. [;MwH fYU6!;)~yXYy1Ǖ?=M\1d$U\$(ʪb&@j@-GMY7ᐊjX0VjwȎ{Ī?U3i13+\"a&Q,cZ!bl*e& PüʌKV?pSYn[Xu[ͩy5("aIR6'1k|'NK6=fƲ[)TXUNe) 28` meA!sQqb"ϔ ٻ(Ѩf GC[Tj1;8E1EB6(ΕxwOWW@@BlaKHE0$S~\ʺ6l Ćˠ7ўqyp0kkc5j%3*Į}'Zt%$.0[q]H%Y:<(BշqMM$PO&(&oc͗QI4dG>jc!037?7ݿ@k3b f1Lzzn7nۘ uzwW@ +B! R)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HB! TrM%fe7* ߵD1wj , BüGx?|*:cGZȞ,)4^xқ.<\(RTE$$2Mbm.!$ɰBVp)cbKQ1S7;*~TuƎ ُ+o6=/ _?tIu*4|*:cGO9αSm}0¸gc7P'?%Ԩ?|*:cGOcG ͏KeqClDRGbo4wT?ُ+o6=.Cqs]J9αSbo4wT_f?L? _?tIu*4|*:cGO9αSm}0¸gc7P'?%Ԩ?|*:cGOcG ͏KeqClDRGbo4wT?ُ+o6=.Cqs]Jƍ: <&v׸{lG>ξ!yM]Ni6<ƖƝ4keokIi"WrsdRkO&uye2n-M"b j aS^TeYoQn6͚}Wm6XP(JUЉ4)JR)HB! R)JR)HB! R)JR)HGJQmSU>tUM)ԅWH~rkFpSiHG[sfgs~:WGlM @?WZY!n"%Is♾Ӻ̶Ld $sOjw@|}lxLJʹ&嘚a_I[yibbbYKrRT7 0xHe0%oƷ86H8|a#\?x{>/O@|U4, Ži(*\$x4FN#m+u4&p L}уm0boH09NQY/`νdv͐Q .YibBYd$e,YqJa=KPU2F?ER)5'˰qnb<}$T&{,"1 lAvtp/Ew-a@"*ҧpTYRT >~]{= T6F2pJ P"r^T%̑GO1”p*IW:R)JB)R!JR)JB)R!JR)JB)R!JR)JB) ؅q=.X*kj )n@1s<9"c3q"&05-ڱcmqfݯ}3#6)TQ!HΝ3UrZO&fqt+J7 ?Iq?:Jz5XRqigVa:|1EiˣJHRܚz}LPIav-mKqJ:Jp-%]B$YUIHEa)@Gw+\Q.OD Bʘ&Rga2#+Z`2gHx ImoÙbTSM0?CQZw驚~!y,9MV HiԫiW3I H'A0&Ud;Q YbRarGLZ]?>S Z G#bɝw#ql Q!6r_6X@ѓ;D:d;UG6`bCWА0c1\9/1L(3,z1KH_N?JwGx~FSSw;B枧%dS{@Vv̾.=>_f^1V[hm-v8nviP=pi))hR"]N34Zz0A*9XC0Mki(Y~usE22߿: f޵X6܆bJ{TP\(*a']YCE a)b9Q)p0(`ʲڕ][ӑ.2)X 3iIv[voHTJS*fʶno2DדJ1T LXZeDo@SawNX*I1fz}9eG5ZǦ8ˀHS(vnZ&lAqi!ʦ.-p*(Q%R9U5BC NC)`B;>ы$/*&tUvVQh70#T3Mhe&]&&&z_F4g)&%V(〖JR8X} q*Cn!mNX*rUn[y5$99LC@@1D@Φ;W3ocGj{T{RcY w! J:ɨ'ҶN%ĸ*Jl u&%ԶR56Jn[b%U.Sk)#;R!Dr \ܳb#"u#8h[GEB0zRHʕ3T7թåD&(K8)baFAsqʢU9F & V({FQi[`vM.O`Xi.~5//TPu)s &*tm3:IsjI "eBPs:kò~UT*Bel٘ikaiCӳ vS SA2n(AEL}ẗ́o(rߓCxS:g2jr?r!)`(˫}|amlmr]ʄҔTi8M$$!lM^|_L`]2J2T/a%QivbNVm)sWq$)Fv\UKRS3yYdarm0I>X)߃C\\j M5RNٓU_pJ@ +5>@ -L@(d\5UmdH}`K I%J6qmE-:&qgugeԭYIW)JTS3m}YBRej m֜J\i-)RHrܷGOWaŹoCx5g&@}+ƶ=t<ݭ4(e­1#SHHЩg*WQ?(OXY9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҸrBz('^B9ҿb3(0φp ' n`<}9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΕÔO/m9D=bΔ @@y75T !@LspNQ?(OXspNQ?(OXspNQ?(OXspNQ?(OXsp_9rDy >B9R!^q ,kwZcm٢b̔, `pn؋9 Uά Ha$)uV[6b?>H7MYJhBC! A6j[HaT3 I*nK>TԔ-J8PhbVzmj٨j~zi,f:ijba@6:$s-j0[E&Q)˖:b $l wh|Y$յvh6ɡ$$Q#G :hv;U튊Rx&lׇa ht@Y3G#$!DpMV*vӥG:O8WhU k >NHўp(INܢ;2ǣdz]̷^pNt"@I6U(-izi(%RN;pP[ ]l"]r⼲qiTUpENRbD"n95*dYnI.}FF;vLb&jhE^5bP2X0ոThkAxar^ra>̵ZT1>CimMTmr^a4KqKFb_cJ5s_^qڊY)gfRHZʚDZ[ix) g35IH b`4I0 yvRO̿ wAL=vmlIaV=I~)w.x$9-p-"NtʳaY!M%K A6~'cPnrߖmd$9~_8֥]c $[N$OUi49NFU RiRzLb%=aI *6;FL22K<*~VU]irm yyK' [HG7qc$J OG8Y 2 _PG.(d*G[ yLwLV`4CA>3)e\DŢm*Ą<gzE?gqRT)['ӊ@&*TP^H=+q&9t${IP.yY@d\9sTiLJ5Vn9*(BCS2U!:9}wdoPZM՗vl!N-K2V[%VeƞjJpfLIk o`7}uo=>t~z,g}ě(%Bp.R 1^au⻟+rO~jqzմM)!{O,~♺+!4\rkD6^dflΓ1eNR4R&@;K$>]8NJ|O Gʏk\8Ō<5x懆+gm]k#&&˗rXDly( 1g&U2MR-I*Q fFZuF{EsX$AFީI;pտ/O#G xb>T}pDXt un!􀦀HO(Q2m7)^CUVFj.܀9\r19R.jjA2,B/Pɰq7>GrH(PN8\uGQž\+<2gU<2gUzl>1<:\)Q±C/}S/}Sgwt|:Wb>T}p#G 6V c%wֳ!)[r¶:b@:k$Ȍ(iẀ9\OdVen;~i2H\ &aݹEFLy[ϻ̖l\M|lM! *gn[ܺǛ|O Gʏٓ!w6! ي(N*rh(Daedl%V=GPj T9r2giP =z uRGJ~%9pmckLJXɿ Gʏ|X>>ϯ6ǟS2<1*>Up/7EiV H]🶙{Hʹv$ubݜ c L쵔vPexKi͕x"}g r-QNIUYM:Lz7q{{߄w]7=#G xb>T}pCmBω3m"R3oWpPG,1N,"$r޼g xDDu0dTVRcY@ l<<;e #^;u?Qž\*qI#zp(UTE0h<=+f%t'P@8 """9"#7pEqe\b7ou>c+1*>SyC1ACo0pA:O.`niuu"Ȓr(`1u\6H#Q'܀ݨTk>@|WS`ظ'qDU 9<dž#G xb>T}p܊(^}HR(T@3PsbGpktR0ǫL5Q2ޖ̔2 o aEKL9QFZ=gQrd:.AS(D5ulO.> .]HPINCwž\+<2gU<2gUw|cly;u>c+1*>Sb_IXլ%v0N4'眖*5dĀr8lER;x^ Ru,d$@_y =u{Qž\+~XDX/tHSr G!-sU\6/IW4MPH.0esETPHD `I7 $]HPNݾ-."[=I{eɸիE1Pw]_z}dh< k,)YqPN8NH<{]b=(Ro :B/t_Qž\+c wbZ=x">9޽vD6jت" v٣۶pv t#rc7g4v#"!J%/{S R\ mn'ì~\)Q½*$S!Uj?D6[ʚ( Z7 v2aRvRKĦ@3]uP0J`?@0s%OHrԅn@6w'<1*>V(xeϷxeϷǞwt|:Wb>T}p#G ǫ5+g]I2h*Nxͩy2xL)u^Zl]HBMAH8tj)AP+DzO Gʏ|Vgv-0ae 3,ܨHŽz5bb*]Ms,CjJ2xWInW&f3$VܛgMLt5YKʄ$ bw{VJꛍƮVˬ{? Gʏ|^$$C'q\s4DX-AݑH2ߟEYBV(xeϷxeϷǞwt|:Wb>T}p#G "]PM39B&9a)DD0J"" dMw"#n1XSuus G\X@9j!Ջ"j@IJE԰\vJֳd/mˎ]cxb>T}p#G lf)d$`}> <c6|*5uS6i 6P 3EʹJ_t!5)wE ]^-b>T}p#G W%.ozR"D*k:P &2M%Y,1(jQU"L SGeϷ\(w?x1]RMtb7o__Q²s !nȇ4g~)۳\ 67FA@ PR@pn꽮oyr>Z2],jE2o)k󕉲*N븤#icLSb_꫇`w()(HI1,LqYi G:H) J.t(\7&(.I{.mX\)Q¼~ 6oG{5h-Ł"&Eőe"FLP:Ŀ~Ȝ$)d%:%ēO1ةċ+H]H _,R:u|W .q{v^PM<\j&.6ŰCY٦+MGolڍYf.֪rHȏ+ ȡI{qīNn udk=$7{1t\Q2iE @@@9\{r'.6uRTpk]77 y߇XzUqw p[tBшS9acPR9@r:)L`+n]BҴ$&Mȡ i0ٛTe:JJW XȧhStARHr&#M䵀yfH FzT]E\),'LG呌)9TTRwI䥰5eucGyi;gCq:SdޔRcEjWN\w;D7tْ{E0 \)L< >0ZՖxk<Em^ZlnV(da5-kiѰdRE]X= 'ƯmH_s~Zj0|~qϗpߘ畣<)7cz~ǴƉնfwn9c|TFz2pSߏSB=.prb<|7r˫,-N5?FǤh^N̍tj\8{$2YvcHa:jةRN*\OnT52-)je AKgbAy!U8t]X<: E>mID@9` DDrDG2#S~Ja h='q6nRfnJejYK}?%N*e]U3R1Z6XgZK HKՆ 3'4R)Ddz6y7]3t\29RfL-J@V\}$EvqL qrywQ3gwLQC!Ls( cRDūؗ'_j+gnϖN(qO1O0seJ~֟MטjYRUiNZCM$V,e[8 "ETjRVc;'u7_O{ӟ?qRmQk[|l=9埇`RW۰[:.j &.Wl2p1v܊ިFJFnBGKd %U|3VqҕlRm` pNz{!h۬^2*qaVe*0ۅϣl16z,RӋ *6f9QҮdrv)P=9W&Y~Q9){bEGE˷J!A]q$TG;d<3ZiIqi6UI+W9XnmǪb8%UUM5*q&K|F>bN vKx@z /e.7dE<煲wkǹ)@DΣkt^ 'Y@D*9샨T REw!77mq;V#Z!j#/ʠy^kryQvMɠ34a>`j`-yD$Hڒ^uIe4[2I]pùY'T36s*=9 wʪr$"`(fa$[+b&٫{BNhdHT( @!@E4P)N|a䴆NVAɷ+n)i>M "5;#4LEu.Bn!$\R]b(mwosګgFWdK~VSm۝ge$9G9w 1e0~Xu k+:]g.]˅T]ÅUe]c UUT11sLax3"T[̀$q7.{o~j m!* s *1}ֿ}DMB*BȢg1Lrb%0@ PEFg+">~7M |SYJd]@S0̇)NA)Slv0ŴCks]ӕ##,-rJBh[ۊ[;] $}ϔEJ&i[(I&J6(oOdqrN`oIdz-p]QY0j s x88P,V?,.9fo(^Uׅ.P)C_*Bf1C3%']ȢĠsg8z@ nI)n9P)MeEGPK`(9Ջ8H&I>I&lˍ$s߻Y gu]rovIJV-`LRUqaQ5\o9mEpHo-RPl.W1=mg;8d ^,^gƠgR/Z0lQEr24rq"ɝsĔEMA'H*QMTUAt!EmD9L%0j{BXso쫕鬲Ŏjc`@&5 &N}N ΕYu;|wp:iuXW쎛+W+[#4:gʪi=lGU$( ʋnj')|[k孿Vlţ&Uշ63pi (yu{c;}`iWH7PܪmJպ0yAA*G0;Rʠ%KwUũzD(۵N`ƶv5b~Pb #ܕ,L~y+AkY"dc$@3QuͽEաFGO%nɚ+ptECv}q)!ؠYw%{/MI_rnorI.3I7*njDВo0Pt4$$rYMI?+;&6M2B@؜N ;quX)Gw -'x P Ff~27Rȇ,:8kI`̈Aw"n$M@RmrM]ǁv\%XĻY fK9@SP xOpUyvR%$dpkGp- }'O<ԛ B2%GvIQHk5ʬKFAF8H%U-Q0 NQ kQ.7㔔lqDmV|Gֶ]$ծӼ͖fct譓jxj_iިZ\Eʈ2l\8v&@DCVAXotrE%;=MZ02+?P^w\QRRJ>4H7fE"LLqDDD7oGۇiG;3`H" u˥iYrN[F>p&( R]Q]ur&wm+qy+0eg9A&ݲZH tH rī) RPU9^dw~bqE!wuמDZēb,-`7*MD!IB*DS CD(aȤ%P]$AtΊȬB(Q"*Q5a!rNQBw?sYisa$Z*2tʰ2*"V/%m$dHf'.Ed:}K$n##)o] l37QjalHI/֏d0$LbR@,;"IĪ)Ju[G^Obt+y{>z00` )"DsPs 1 B """!6aS9[TlHI;ΩȜ6"&3 BEuTZ7[r#e06ܲ^bo3o4WFַUb$%~@D3f,/) c!Q1q(0JPʿ&ȠٳvSM& -H"I e")B2)@ RV%mX8W$WdĔ d-귏"I8A9W-U^!2.JTIyV~ÖIpNGfAYBo< p:=ʬc&vS ᫌApb8DQ`9U)k[=v^ո`hdӔL(7{c*bVd8Q$afo'eDpMY6h"T0kh*RP{=m=;؟n^я)M(&jScQ 3Qw8&\]T4B7|7ĵ5B uDZɽR/k෡.gbQ7} UrtIBf2nM7 ItPHl&VsYnnQXXRu|pn FԻ5dIȕWm<&1M䌶DawGEM0y=ۚU67=dm+@4 Iv;՚˕dp*61rD <6!(# R~$_t'&GgSmR \]%DlbH;ӣ-8 Y<Ͷ/7-\j,WN7g=zZwj36mJV+gN"UTTs /~&-=z]%(L{.۔ "@pH ,r]I{Y:uENJeNkacn{+V~ڇ`1ࢱ"qo"cc#e:f̓mlћFݳf馂D!S!J0))PIHwn54TJIPRr X;Kb$E؈ijH7Dûnq\V{TN|5V" $ ~U)HHhU[d8j "Up"S0CZm\XqN]444R^b◒]&ɕ!$j&%*H&RRlE$kQ>+ |*]&5[LuBs0\ܹCM"[JP8zke fpt["GyIl],un dإ^L%%psD‘-/ EglGpe^m*w3vNZAV[BL,ITb(C0@@kQ~`2.:[Jv1G Js$PO_žXpt $WO/wy4)@^#)P_w#յp6zAJc=T"\"Jb"UFidrQC\\ƌ\/Q~Zƻ]Wa *V3<I)A! HRn 2l(֍0f܀ 3DڶA2R" d ! PŮXFCSFH %O WFAD{Y7HfBA듂Mٱdܻt*hA%T0AZ59ČButpM:tɺ,%--!X*)2"du (dA1a0tRlZbl[52, %4^/LH~YzPbIB( ky^W2,:mTߐ$eYw:Ԧ,Y$XcmPwn^7x/6,ݨ&zK~Ae bM$WU%H :LSd58T6afBS:Gzg]L{7 lV8y\<8|7 Q9[jyճ]=8f‰ CKH. sVr=B\*pcϗ쬁٧.%ur7, ?DZW9&u#[ Nq-zi45QU9镓mǟSR?0m,$uZ B1]&,fUVJ~eBZh8eJ 87klP(_k48]UWwd-`vDGm}A]Mv/$Qu[MIF! YR f0Xwk=hIZl WTy9ͬÁ*RXBTRdF1[AZ"c&4TR%,)=0Q!c;H}`.g$b9YϟL:?u][*m-t[/.(F)e(aڝ΢݂9KɁ Rn Y`m5WJQSj bba=Fʶ3&ˁO4ݚa]w '\&4긋GxDTR~NY9D8*yhHf\eY֫հ)LluPKi[eh8tqՓ›jQNl%'*Mb#giV0 ODQmΡݱ P$)&훧 iOE9t~7՝j\R$%g *dzzUꋠ)YN;}N>nԺsvzI'i Tkg%;2*mU[X3wVsLNi:we->|\5LFѴ-mz;Rb]魕Cpw'GM1qArݘmw z RT$MC)'rlCg&!I{lQ@i+EdD17UtnIc hyNSfd9)[^q6JVU6HL`MlVgG eU|>RtoG(·et87iJ0],"J0dÙvL*.=b51pbEGҢGmL]%L97QNFΧh. X2 {j8]ap(w07fknIȌW\ wuޣ'rm0 mb-e͊%FIzi˳9K#i/LiKq!- ̫mQM4QᎪIL V S8Ԭ.ͺ *,}j%JC+Q1[pmL[)-7zbkb|Aڛ?juD":.LZ0m߃CuW4-!==(^fYϤ(kNWQsE((u}n]i92ƛH3 PÁIxUԧYL VY4 FthF27mb[(3ChH7SRV y<&-os?>jܯg0,t?0pr/kc٧FڣecR M0ۅA%=v8lQ7o%d3{RD@ :eeǩ[Al7LA2Ie!ѳd˧V2I6nLo $S*u!S)%(9z%L;qJm(]pa$xpqS^2/~=JN.$*q dgp*PVͺB i_xr{k`oqq.Lkiag"__PM6O]j.^0FҙGtoìARRғrTWBFUvEjTЊiJ e-刑%UA) c&d$(Vѕwvbm؆QYŷ0Y_m ]+s̀/c8XcC{VN2ʨ,6*8A ?[V;<؇fuJG^.5q_ܷT 3g)*R(EP(KJYk/Xv_MN)sntj5;bGz2d= ^ gQ EP9D2@yAU[,utWn%R8DQ&e9S;@B߸c{~vt(vNvQ냂h4dΗ8"-7UU;BGpWKuUpePQE"s1sD1"cDDDDDDF(d6V{χe3;oYr; `˽ZW8VOsh˚"+>U+|y3yISYLhӴf& Ǵ9N$.;s \]hDaj(`:RE2&@g/~=JǛ ;*ڋ#s>eܫ< u|0oW2R,2JGO^(e]k:Oh ]*F sԣ4VMH6g \͕\Iʠ u)`rcv+)T:(Z$^N̬,mln>=X)ل% $)攝޲ns F2*yJRPd)6R%7 H6 LBFw:QWع͠s(Y0Oo'C*iGV:FQt$(59Vvؽɽm2+8(٦L`rO0j&AY[8A>|fqԡ#"u\.[tݶ̳TJ9nہ;l#Y5l윋H\z݂nÑNJ7+Y{F5@9EQD.o {k'UY)Vb"n2%R^#p%&Mf6Gœ%hvXiv}ɦDI4P )E U]WëZ $j-2ĬT]ō=)Xn*fߓ,:h lWwPʠɵCMK.K ZH%YT'7fcdٛiN0!8[IJnBBRHg|tk̛%EףC S C$ѶD/ɸ'SPrt϶TI(ėH5S! b\P߹R{&^Y6.:\a@}Er#6٩ԛY$mt\ЉhSY&-΢L7M*=w.۳l?8l="P{q=?T+wm C G2xDVB~!=n'nc8I#(Vw-v:1J< 21r"ҙ +{m"F` I>ƻ~~S/~=J? ?[Q׿ǜQ;~nq^{":ddllZ-(f.ֽY ű#W;3qȢQ$tk{{ 1Z>p/9FYn(}o~\)Rtv?mWv;Hr1Qˇ%w2#ͧ.z3ٶ6 7>Rrl։>|+;]`4(ed]]-L 1:'[Yh`)'se_xjˤA32Mx1fčb YZIM^܋gK:ĊUI䓘Cqk~we3w~,nےh{8sL=xݘ8Wp PpD묰"Rr}GXt_8WXvR q6&`/Yt,ʱXZ"_".rJ2+с*kYHND1'S6%D7tXZ`+o|eG2W1#VM쵰^zOޖeV}tn0<\2 " -n! 舜CRe]r@8 xeǩSB36aHT[_)z5S ^ښ6 &ĎBa7=>hSj-S1 <;t+ñZ츇)/^ #\%$_AՓ<.~#&1?ώq=ڹ?rX\jѯh YX\X ]+c{aZu+g#ϗ]j-zL@T6%՗u'?^7tmi=/&.1 tGoXx3 kHE$Ueܤ r8ynC9~ܑvOYT2Z*ᶥL0: n# .g &ilf.s2rki] id ,DAe<"R2[FLJ"C2҂3M [G0Bed[SWU%:SwROvmh^G &A.E(7m-xs_zIH9#",^X;vcg\.2ss_ ?[tY)fFy7'y*k* Jl;2r>┟1b#zcŽ|4.`*aj;R~lգh۝xN|]N=SSOK+:q֑W6RhIq AW6w~5se9w,_;zo["P'6T R:JP(wlzVj7Pns33 a<P ( $cb]c/').3-.itm )& Mҫ#x ߁A ;?H=ae ׋ݲWyPK:>|WzUyO^4JS}t{?H=a~5wwlzS;Px?)3w_ ?UX;:߁A ;?H=ae ׋ݲWyO+?\7/>_;?H=a_l5#Zi0i.q,Eënb砜J;TH$I+irm gvL[8! )0B5ZkY`\}*U"Y5&@yk(SХ"Jn0khk ěGG8glvwTa-HP^呉&lwcB; ŸNb,kNy6ch'J"06[t g#4~mXJ5ҽg*.M6nkk(,#;I뾄LVTfvdX+IV ~ ZApx-lCܖԌoGND=^:Zf%/b'Ldc7A'IW(*BrÂZۖ m5v۸O+c`ZOanXxF,mi3%ɹaG'-.8xI[v^淥2R RJ@v@uuDP*j eԫ%* :lR3 ö4\>6`/mc{lHF"?&HFC*hxk ;(fGd:~f{WX1xds+9&To.PL5{o797>+TvYҐPJTqpR\nvۥ並UJ-j@U5Qҏtnjt sn| +nENb V]U;UZ\ŦȗeC땥?Vze4I2$Ie)M2 B)B(JP X tfn1f]l=F mF鲩Ki6b34#"_~bEZiHܒl M/DJҥJS}Q-aM͆-qŅٟcJ"(m(O mx j9od.K:bMd N^0QEvߙ 3q^;R)NTZּz߰lւ-/]vBY/ bDaUL(⎻n :ۣ6i?b6/"ׅ?[W#D7nuۺ^ܜ;V̮xb#*ĉrѥ7\ZVޠiD\)*$kr 1Ԭ ۗEsԇRw8ejs6;l N rjYa 1jJaNzE]ma=ӎ<<<Xq$Y72]n\wgM]wl5kۑfe Gr22K`%\| ZMETߖ]- R@ݷFQ.u\,}BB,l^ֶD؃b<][`VvZnLWiԍ!&(MܼZNaPGevdeq0at M$0ofpNv$\Wc dɓ3;5X,$1m,!+')uqItdA_KBP$$wYy]IS@46uxFDXVܷg{m~TRZ˒śe9 ?ɿھ(.=vLB:m r9Ip+ݾwlÖGaas/&nqi9e%t:D3X),˯Ӧ,6 JI}ju\ mVqbPm̥hUUGʭ4Y&͛6)p*H) Ye1SI$cs(@rri<߶B&15p#X˧)dxN=!+K"̏qqmW .uSi^1bQ|0zm6X(8Jd,.'2l7gxr^u3$$,k ()K6 .Nfڰ߈=Nې-lMe s,Q.$pMΘ!0 ,3 0núVgf\&}`ɲ20%|)G Yݳíe/f7^wKINIXG,tG/ɛMEcaݎ^OϺO"y^쩭%!OL8B !J%|l.s6ȡK4VK4ղI%v&op>K-dڰϐ?mڇVu]ӛ P xf-S{kRug?q;Ê֧?Ǻ5" r/풋ImÖz&` `3q[68Dy{'M';j"y^-K ?Φ)ۚIȵÛ Jnwo|m#~T?H<\VɖZ.j]ʫ`k6ر+H8>U}UjS]N[W0v&'[5?r/XYOEjm57&2sјC{_q6)o rrn&crysU(8fv &[ 6{`_ >[C zò $,RJHPIdcx8W^ U.RRt t6 GF:;,g-"кA|b-'w/v/k.a@P)JS G˛Ovo<L {q9ɷ9L䘦AvC"~g '-X0vws FlqXeٛ/me~GY[@[mXڶ6#Rlj mR7$ŀLtadQ%J%k-岶8^InǦJVA{wSIbNͻ;c3Xx-- 8Yc_O[&R DRT)r)C,2x8]F¼6ph|?6(Q0MnGF((csG cE2Zpld )IߝcRB% HF1R[" ۼMD~\;UIܑRmbB# GJɸj߄nHID4)bEL^Y|2"b*ےzl@; ,ۃ6 bi;X@[J2kfت-EAG.Ar*d?ϧK|aVeH:^#سz(n1:N 1W{(З YIɉڶ6QəvM-+qvF HVJ2Rn!KSM7{낂P QQȨDvxgzԿ'`Cj[ Q6f)\w@c@ Ħݻ"y^쭯& lFo;L'puY!9tۑ!dÔH\rvVD;Fm 40I8R.PP HQ37 e 2lKltyCT[zV]6ۏitt6G;2j+꒼"P1luVQLAU.jNqRkZ]!$(b 9VU O)6[^R@U,A(~c>칼;RZڞ3R!pNF%x4᪀*YBgS>ͻ>ޑf-&ѵ؎b94||]lZKJ#ڴmmy#?>_uQ5iفoM<** &0)HB! R)JR)HB! R)JR)HB!'Pw&6Pb":~˛rm_m!xǍw^L qa1k\4\E9fj~幚|(^;4js)CȖUcU_@B}.!+J Vk"#AFUֶ֙T (ZNҤA lVHȗ [se(IQ4Cp7URl1ȤL-wGG ,ݛ{bxusp`ëvMk"Zux92c1o2vDQ!vS?1#2@R\uZK2 ')'G5S0&;E) rHVH,"{xD#ƻl휊x ^>LE+"r33I ZvEX;Dy=QR76"|3݄3fʅW奝V8[Ym6Xu$CSl'QQrFu\@\\B3#k>;sJs{Sا'Vs,=I }r葮ZvGz5μ& MSKQ UCJm!mBw% JR.nlry8뎬qjZX.M\w`b]ݕ$/;m͝MBv)vXeZzxxo IEW ΢'|3݄3fʅWG% ., !d &=`Tyˆ@N落{mU< y DiwB\V t՘\[ŝѪY3]{uU +imB6HttqVθRak(aaa|Ew.UIv]N.1mCz"Ս 1fԎE6}#F܏$D6ƑQ!43cq]N6UhJ}6=w-> eY_6!VtH6nȠ ;U$a. #S`n@Dt$BPWLN.76nZbD.k n9 v#b50 yYjLC0oP 7Z7DiUL[vKX~2i}6\JX ݦ>ߙN6Ņ~S2w V:N]qʋCد)T46i ChBF)JGp[8[QZԥ(eJ$b~S{ⷥ ~fFzE$;1R{)$TGǼAl_4Y-*Rjn$[v{k~D+P0>oj8]XDndmSIׇN\W;>Y%sEK*sۻ*Yq<6S^ATPm,.LG(t XHo v'cM* Ӥc(|Eߖ|b=5jP鐐,.QC!dӻgm;evۇw,* +;ֵj\9P^% \|;1~SiQImHJ%"JR9t RֵKZjR$3&EߔNu-ڢJì9ikِp.-ENvI( VqH˻ZƳX4jp,uJ

t9W1Al=+~T1(S?\ ,j=@L8@Q0 >f18ߧtHZ`T+~s1c1c1c1c1c1c1c1cϟ--jrI4%U4nQ2n 4h" @1c\$h; v1c1c1c1c1c1c1c1ctߚˎtGhO&)3xG3YQLB*Md웶L]U`;+fFp3T3wk U;ͥ-SF4 ~2iE" x^'xx8}xZZJ)8{D|BhQK&11H@} dɛ"t4jݩ:@H}@c1c1c1c1c1c1c1c1'-Cvy<;u [MJ2 ICPb7&N%=9 M/vٌ z~ ǢMCw:z'*c1v e*vvC _˹q x+SNP3|)VC>hE3NÔ@0Dž#M8 RjJM2szfX2AФ1sA2X\H3e66? sR5ۥ_=0xZKd#ЏLP+YM( VұQ(TcT+ZR@j02c vҢw*J*ܪ2Rqe$EEF5]DzjrJ$٣VuSEcr!bQKk>,=:(9@H=7׬ܐ ܝ;Ʌ gϞɽw%$Ԅ+|]zʆY˧nEܹpΪ묡UC0MclVeB&GԔY>/x:r8sU]' tմF9HGsd恛´EmOP vUs0uDYFEIeL:Fݫ puve۲QPXbT1(21c1c1c1c1c1c1c1gɞK,2M!`#^L?T2lϝ,oj ["ʜz!8ys= ]bma2~ a)\ۀd:za:c1llqQ HE|lkU?|4f5\:r*hgUC BǾi=7ueEIfϑ0wR֐vմ(d5M5<u(&FAā3+9WNUN^`%lgPI)rΈ8r0HKn.5Lr &lP(/>g3"uGi6jye?DFaT|*;x⬚ض7w>*B Q#g^$Nxs}E2kYM(X1b^i'xc< j\9rh7ngUeXM$QHcM29(]#):^kUI;xݖOautdg{YDHȖ=J7P#J@5.1TpOutF@)S] K(%^1c1c1c1c1c1c1c1c 2^&bGmNr#\L3[$} ShTFMC1fPsvB"ʹZYe@᪹ *I̬u*<8$"YnF cA6WU #b vx'(FCgYuFcoi&rrtz'>L7R&VJr%)j"qV5rIb;MV9wܤo>#jHi:G" le-n؇: *ZHe:93 `e4:lTOg&(* RnWd7Nec1c1c1c1c1c1c1c3y7夯;bXqf% lr Cc"ET;~b>B%_JYsQu#E̽o.Q$LJBuDP(ד]SoKkN3;N+1bEV4}i*I7uh!,R JyW&QaDps1c7+r/\,UI}+z]xI!8E TB~9)B`EݺIȊ"RER($HR&d)HDP) RdnќVoJ%`ݖx2 UAU{"z:G$f`D%Z ubM? Vnn(X8I)Ң1c1c1c1c1c1c1c[P[ ~%&9irEƸYD@\+7lRH9RoYx_3fTŸM?] uB 4L"e(qc2ӽ`m}baػ) W0tsV@N#2g ~q #¦qc@iZX[ l$ &ɪWZ9fE\`l;ԶJ6Vk[Ƒp+P"nŃR"5-0nR6fD1cY?ACUZ7/sh<UEz5e;r rhI8L1B#jFSK|ڦF1dXQ2Qq$ߪP1Q2mZp1C~Bɺvui[yˤue l\;SA,Z,XC@@Dzϥ/'_z2fELCN\7 ]"=dQ2=̻Wv]un( ϿiD;E4{2H)D1c1c1c1c1c1c1c1WOF f.]o X՚VL= _F!zUH)=Zc̙ yu8$ø'!KO&yJ.NL$ 1QR [6E&훤 ۠A &(4I2B!@(gv]o8V tFۓM2ە2`5޾rtnSHջjEqz[\hPYv{SwX'je/2MG,gn|c1MIẉj7$dUE3*.P}*0+W(#6k?[z 2B5Uu~&  RUMYӁ(Õ]A0H57;dEUI:]{K)_ccŭi_5w4kC t!7ͪ_5l^<>jս@ L`8&1c1c1c1c1c1c1cZ3*$\ҋzspt!DcO7bn*;q1c1c1c1c1c1c1cgDYatI3zk!QCPu9P9a1abc9c1, +q`D\F'PL̅1tQ([Vw?fmQk}hqW8R@:&1c?QeD:riQE`)B9 R&1Dr<"D7mJ mw@cIC@N>[¢}C1Zz+_lS[R#PHZ\`=JN{:b21i=<Ύq#N#Z6P/p &SwV uDT1Ȉz]\).TLLC`(C>Նg1HuQB?P5MAi(b4_w>\A$#~gH|Є9@=y}/i_ٞ;C&A:2GF: @& =@`kzr%I<_lc=f#(u:%RY2*üE9TL%0} % j!hw^ =ӧNqcɧ\ڈ@}Il*} %M8vWlڗPry@(SY+kJ]FT6٩NA%gcX:N$b1c~uDG Gg~>8աey߼T6@cLkPp׾t$:Ӊ6N׭:r.U!#wH0HDCE`0\$=2ge\ܤԋi'G{.Ux,e701""" DD}@/L>$$;Ր{c1c1c1c1cSG~l,@Lb(2J#i9s1Lc0DDDDDDDDDz~zX>?|}~`caǥ͏K݇6=,v>lzX>?|}~ȔPU1TSPp9:vKfΨS"-NEndxR d"RL39LugYm 5b&Dl˸Au@ N}~`ca_no`ВfM t~Mn Dn3o #2M"b@=g]+s@;* >g/k<Ѳ,˳ϙQ#l~iC&P3p0Qqc;VSGw"ixw S&6GKYcY.u=Bh,}!n(^_1c1c1c1cpZ.B ۤG1(W S؋ N_Q`caǥ͏K݇6=,v>lzX>?|}~`g܂a9epfq$ dB %7M'|@JNcŅpIFǀl*D=eT R)uMu>V4y= tf͚(/9#VU]&Aȝ5Q Lj١T$qzzF3v堏.& #^3vn\ZԠ>a`caǥ͏K݇;jׄ21VB;:8/pM]5 {Q@QOJ[)=6qܟeYW^V,l=Uc֦7@9i Q;M%JEr.1cX )q Pë9PI:{`Wp\1U} dExgDY3Jɨ)Q3Jr)r0 LQwh89K~rw^3h*+J]nTXdEe@TQȾM1f;pF,ӥnٳtβ,r"L*iS1JR.)7{UY!rت'bne#XI(5Uhyr DDl3kL_2)D*0ϧf > &c3 Rb1޽YuL$7l@vư?`O*bdt%Leծ͊+=|&TD]sIF$mn'浞ɉ~\Y9PnU>~ 𦨰: xj `׏Y-xC>I+Z5קFZ*1.P-c(U5j) @T3WsBEK qc<=<%7dQJ6ԔT<O+%5`"G56nF=YgQzG>}a֪Ȃ֙YU1He7uVD# 9VY0tфLcObvm|ѱ[{rw(=X1c1c1c1c1-nGh"體Ag dAR EdD!C%0`vRc;u+[;iIA'Ls&YZ!Ap@;AdQYץ Fh>=(o7AC}ѿJ},zPtoc҆K7Y!<~Pjr+T#R*^cbwQtB"(T"SU]IvͰyĕI6!JX4~hr;1C}ѿJ},zPtoc҆K7Xl]wp1feL_ Dܟnut+.J ʷp*,YTMB(b3Ìc3t\p/\YFZE;TtyJ.I)r-X.Fm+YrvxPNAt(@:T13#W&2h=ir3'b㦡*N&YikHG$Wm AJ$DJrL@> lJPO.*j۴P875AW$e qPKG5O11;2pbkO-?rgZɶ 8Gۺ _tc9es6j_rA;yM)b]Ibo}_o=X[l $]^.`"-*6 %8I&qC) ">epsV>(d^kg8%5qn#+nX/xU]S4qoOi'.;9;ȺbaY+SUo[+,~EH8ǩbʖ15E*ph7A5]u*HEJDL1P&0W;+S{z\C|j$G1FCbę$eĈBG0ccǻeϸOϢxɪoY`If$rwlPҭ0F B%P(r1c1c1c1c1ŝƘkZ(c,婈tf7Q9I0*@93; >N9v4vI|: NQ 'IFژ1 '!;9K},>ϏK>=,>Ϟ;mvk&壶(0%Y#DL!`1L 9 zs@ڽVo -$Z{o $nL=,R% ݀V:"i&k$kȨEXU%R9TMT(5P%9Q) "239q]ǏFu&)N?7pǧ٧LJW '^L|ǥ?a|zX}?|ǥ?a|^UB9DDpVyme$nQ"sc3͍x؛ֺJTpx%WV)DCjHG; x/=q3wD طe'K #uAW")OeiO(+%UoN1,xEg>b3zt4vrD6rΊ,K$s SQg1m}1 >U:5NBa1{"PuD: [CP&I/i^Ȼz}C5LJչ63Abcn֜Y71c tF]=vV& ROp߾UMI@`h1c1c1c1c1c3)[BvVs1:epS5Ps&탠(<Ȫdtc$h7JcYZS=: S)@U%D"v(8:ǎc䚽~cvu,|7 F٨t*/Y,CK=8ϥ?a|zX}?|ǥ?a|O.ơdVvM3`/UTt3-VO]uCVt >~c1c2[D\q\M+:́go U%6rHR4T/%QvV َEzkoQ=^[tOr A(9 ƭnd(PzuIwvq_j>wM#bvI%ආAp"Mڵ"p(Mb(ϺKbV{n3DWSM1~Y %ήԢlS*B2f/NH9T>MD͕ĺ@.޳'or)Dշ bpЋ[f}FuX"*zE⾉p:nUDmWs" fj;(!+H2PfPX,6+TŖ~Qs9y/- ޡY;rwT1eͣ4k}8Zlْ8KyVMAp*NDAOvKqc1c1c1c1c1}j)\+"DEvz:U0BM"QTI&07vG?#_lcTAԶx ?oF&T# fHѐx Ľu*d|e=f19"kX:JC}F(z~|ǥ?a|zX}?|̅zN +v+)"QtebE27l19EX=@dGZsQ|݅ҢDҝ:ګ(B<(ؠPWZf2-bL|ɫ5G[z-ASF.vTޏcV[(`)Jg AHͶ8#m2ښdmjmfDHwtk .>?JH ?\M35Y%г5fS-51d?_ C6x+xJwDRT)P&cן>=,>ϏK쑨!lk!;8Wmwèx]"B6x1c1c1c ܓ݌lq¾.#wcHLuV2XoMjtڒI3*[nt~1c1c1c1c1cuZl3KF.mR& 6¡HuJDڑי`rbcglvu#SNZIalBRm"}ABAu$־ ՐXvĠ^Y2S jҠpMU^R@sMOԢE<7>=,>ϏK̩fJl2(7lQ"f2hD9n=D g.)yW "Z͇1EHrQ@fd_'x25gTR1* Vg>5|rA62_◬gʉ-_.IUX]3%|#2ͲP]<%]leyH{jHP[CCpT:jV&*F b/+" ]P*2jf(ȡS)J` X}?|χch PQԻQ UPdr0Or$ f Pܷ0u% HUr1c1c1cmg[╙[$ьfR #&d*q!˖u>2j殫UdZgm|!3:MS8Ƨ:g+,-e21c1c1c1c1c1gƟWqn q(g`Pu9V9p@YEv2f:f2bdr L!{[{RĎ lET2UQʲ:`Lc:{$ $1K]58׸$@z )L'mx)vaܦ C0IQP**̚SD!!br) SgQ͏J?~lzT}#cңxidkW@vUN+6x`!b&@( R `@n \* oufN R88w @2{2@/7iEnaZVTiioAVzW7+b BCJ_pUq7ܴ"``Vtp7qwk[]M:/fY !.]u^)Wicr,{ Et08la`OEPD%4%7t WS}?6w}3;_6=4&nA"RWM%@LjJQ/W5ohaEMNJ-6."D]EC5SUM]rP({daSU^{^բ._c ;I4=z'n}]:b3m<(`/)ZzõnEaf e?Q`_-ädېϡ!Qtl'qd:JSwNC Lb p1pbc1c1cn>=QqlI;n>9u>~ڤA6mEܺrݺ)U9L9]ݞ Sfr4}ɓD1nnPQz:0̬|z,JK1c1c1c1c1c1c1c΄<]z3&He-)iPuA[EyXHDDH,LU9r8vd M}qa+R7ƪCw5o=1LGQ6G'pUU qV:g-:rmrmԩkPQ#z 쨧2~n%*L$ X)q3wrH\;;d$\XC::ُK}ُK}ُK}ٟU&A7EX?tPE7R U%8BL|snjc1c1]]"Rv\t*+:r̛f'6`N! @pkfF]w{K$D' d;E9Б..HaJ><1c1c1c1c1c1c1cx:f1N7bP(ݵ>U SVg6Lp)]Xa(Ql)]G59\T}9%eI&¯ RHL}Ϻ!D5~Ѣ%3;39jюnwjJgfaB@xk=W=D_Љ*PG}guQ b{N8&b8!!1D@1DJb\}-cf=-cfxԑMP`Xz`>N}s*ɘz?osɌc1c3;9@,Tʐ% ߽BSfNzPY *&.tT+f8[OviR;uE<1ۇ[&Wi O19OTHN Oeǎm omE'$JeZePqàq:~ugp*NpPrI$Ii)$QHM$LDM24 HB)@3Ɍc1c1c1c1c1c1c1c1c()JbJbtP@}B·k%w/oZRY'8VT:~{N59 b'1L"bטss|ݩv~ɔ8S6G(f.onȔ#B2 R j/o V8Fz'O`\kqH? Chً6>C0q҇wڐҞ{_ \鱎a TH{΂Mv hP0_cSJ̥(zJD >C:<ԧt-uǷZ]u[{=; 5I*a1t׳:nV2֭Cj)T=Zkifz}DuTLbB0)a!z L"%0@z1$QekD fɪ)aTr쬫{$:NէT88d'cZWS0z39gc6*ԼQtJJ̣|,F4%U2!P (TU Y: h.hm$ҚmmnKv3+3aF,jq~fFR=xO7 EwH`)JRJPc1c1c1c1e;O39YoѱLGm,XokMN?nٲ)D zB _f.>1;_]%.>ͮ\|bvK\}\t6q/qmr_'k+ٵˏNWIKkf.>1;_]%.>ͮ\|bvK\}\t6q/qmr_'k+ٵˏNWIKkf.>1;_]%.L_dV;y["}B"2Vy2VAfW0"gDhث:x@? c1c1c1g:>Q3fwUj*_yDDxΟOTQiWW:ratr(s" wdY0ڕP)C?#QO:yi{}#p:J/"Z=y!Ȝ>ʉw|ltKb2`1^GAdàB 4'=k=c1c1c1c1c2KXl7c.׻zJ}DIKU% b(0 LQD:rb nOHLGv(('*kg9Hsa!(R Xin7Ġ:vRh@"C8bfWC;q`(H* lz%Xǯ$Ly2sgiWpVx9ziDZnn, @ztzߏ[o.ʡ<-vAh$!EYJ%`0 *>*ӡ Ӳ,<]~jb$R΢ʹ! 9aPKNj֋(7*W HR,$ r(gDUuSAYe"H d99 B0J"}>FZ#ulu }7gQ6MER7;cS10 Q0:ĺ]bnu[BageW1J&F>-j9@*BRCfK|QI8&x`PlC3zc\:M/,uNҤ/N7JIar$pD1NE SGc'c %OZ1c1c1c1c1c1c1c1c1c"yL=TQkʌOX>9 ;cz^4RbDn' J(!jt uR\VQ# #F w&b#.Q2QSsy5]WJK{vk}d=FD1۬j3)+t=lE (K_LG8z~F2tGVDYW+(`IDkn|!xqci(XgELFŲiMǰl6Lڠ@M"h7ne)EȚd) -wʊdbێ6=UijƨZW틠-\|b\;2%dPҕəjPRo#]u)V2 \{;AfTLQnz܎xqF[ ?u&EU3*tF N'EP2)n&XS-Ɔ<~jmj54HN餬Sj_˾Pswܪ(5)كvlE]'`z֫z-Ʊ$^'IE>A|g%YJ**fm+g4P\9ѥ)#Zsb4لtucYw-;_/"z>Q;M{?ZwrIk RqV(@B@TCUvV/,@αg{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA8g{*~>mA9|]QoѷE2 1ḍ9gi2 Ӥ S@}[HSP32:-}}t[Mp+tZ_m'bHl`7&'$Ys{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6{3?n6ʡD@`Lj DGHF{jVdo/)oJ-|Fr 6f%ru7mEc*tU>;\3(5>W-R^m)cȹl`7&$YG8;So dz;So dz;So dz;So dz;So dz;So dz;So dz;So dz;So q{T9w2=a]吂T+f/,3@61`r`!4c'.#ŝ)?4o-6.U SRf WQ> njveStqʲl.srdO8ޛ ʬ Y%&a3tZD՝ pl E^TtM1<ٛKۤbΣjP,'o&v"nD&+4AĒ/G鴚nprtlެ![AH(3q.u];E:ZBmDΞ/. X+5au-dB=EL|#:niH:32.YE:w;$5ү 9yՏ`R1AjȄD(b$xPr-H$Bъ*vܤe>;Hތ"T>X(yjVlt( ~0DqgVs8#,8:}zrfm]DNK<0tLSU^z?ݪ*bP^d9ĥWK} L-A`uWJi\Z~Jl'MӶ``Œ*fn2+u/^2{R\"XؖEK+eϕdG>h&-Oi-'*XTŠ[9B"EZQ4iICȢዠLASZEۮsj ׫/Z̒g_u*~~,DdТY&RDG]DG@@ihS* j;/]nS $Ja)D %(w؅'yK)3J? 1c1c1c1Ϲ~c&[4sw_CsH1c1c1e|^qgfhM-k7BˊW2UHzefr~5[$f"F5vWk3}ۛ󒟞kb1cJ7b;U?On1E{>;USR_eOGA2GF!קF*PlnQzr(r@"T\U޿PwZ_+kctehꉏ GH,x1}FԤ!No;^=ワq} SřSՒ؆( zs~IL}!@35o??/[sRݝz7=O9Y#jyY7*g9F&]_Ik߯]UTKЪZ3k4AۚX@gV%ޠ[n"">/?=ksȻoq9nm?[{P]xېFcFҺ\Kzf:n0mBIw|hخ*jvsCBNAl' O[:K$CU݊=U@Zm[gxxHIȽphœuܹXIsF\P[;I9 lMjh&zUYR!qw5x(Toc?hęQMh@BuuTHQR+-CC$ǩ3wg;=-+_4IUtZt̴F.{`&IF7PVI"0{4 oí9C.Zұ\-h5Tq'MD8bTIi ԣVQd1'w\nK.V(l$d>Ϻ['E4&뿎]fo`tjܝݽ.^>i ɿ.{t!ߵ6{ekZuyb;t%Kߨ'lGIaf/b_/;Pٮպ3;NUMIkeo(꦳FDM";fOy֌c>Bq9Oq5iґvR1{!P )4 )ٟ>myJ#.pt+v׭E>lB:+EIUǵQ5RyZVjY,Ʊq ɿpnVMXJA ,D֍eԜ\lUf$dFn[ >^4~#̌+bhs坙 'Ŷ wU^rҮ!Qfui z5/,.R" ͣo\~2׸p^8.OnO\sӰ%n֝`Rwt־MU&T-ʐUl;J G=v`Hb'A.fȪ˅SAt:ˮE(b4S0& W |WנeSn*n:BB%RSԐL1;Y_"O;nh^#-OBh(`Ņol'B~| xd翓a ^䮘f쵈dJu 1vrQ edfW`&.ؠ"po^9/~`n~k~H~xyݜ~~VʈvՖ괬#Lf̒:iX+ ^d"TANQC/$xS䦟Я"U֧7u$Ӿud&uQ7{H E<&0'Fi &viq;\za:D@P#r旓]GH{~XAws ܼݶ1(fL=RJ.6QJ.?n:U9Κ2j&c9D!"S0b Q s/) :w ]^*cgJiS+BHHUjIqm^vNnjrrU>A; {>9(vbxh$\i ] Kw.c̵ Q4.O%>Kh7&k7*_7(6C/;|о&dTg:7om0g%-UhFuf:Z)]ܜTXX6H(nb=EPLg+Q.:^c^mj,`va+xxX$TPœBe4'>ɺZ{я%l{Sv#t_TbK7XL{%Px#.4/vb{PvPzu\v:Z@z66s%U C bi d+EYzڋF(䐂rJA(ƾ~vxRϾj¸IwV5VâhFl~T_UÄFۏ$$So/|vmkΟGPkzʙ}gU'0H jiB2 K Ac&b'J \7_b`f[ת-!j.GO[W&56dҋқNN,:`V#NIW jm2TBo&ꛓQ}ϭ=}`X-pZ9hfɷa+$]6*nT[_ү o*{L;QYR,n_j5{]l$鞂<%{e\4 7hu;I(J/fdw({T&EJ?MGUz]1 ۤ+R s60:="Y*oV W-܎{juEbb+vvn?Wwlmc<Ҩr~BB&UtaUdݼg@\9j6mPk}o2p6M~qu;8mJԻ"} 6O<')D8Zr8)sK\.wKC6D>6k v Fn.&XIpj =~+䇺[yI^5sjI~D~:7z<2a5X\VʄB2 -ZGy]۾X N6i9)]($6ܗD@$r՚5P WggKMw%"!<2}08Ag {G BAJ/d'm]yYsy!tA_=hd`QpGr.;_`iLӇ_[8NjEG>ybhuT^5^OaSFp:u+p~$䣍ʀvIWbQ"24kӠ#\SL 3PzK B yֿSFqiMMHcb7ړݷjua-9Wg됩kZ$Gqq&fzd 9[߳ߒ;p)qi'ڳ:b(kYEόXHZFk]Yr^e)dt J*-еlР]]]vѱI,1ۅl[61tQTѕ .:1CV9X f魉oeA W3[U@$ԓx-,Ȋ uM꜄=B^S9á^߽$lk)kQ%dVPa`=z݃XgK8Q4&!Kbb1LQ)!=Bz)%'Rn!Śc:ՠulHIDL÷#"T_IӔ{mQ {DЊ@l&38_{m"c٫_v^;ESKyNu#9\B"emM::X;]jGF鲂%&\;74 +FǮ ech-MYkՕibLSF^JhQaqqkM+bs^"hFH 2m =$&x*&swvkB;)\5Gv*Ez$zʆݧ;Cb@fR5nL〈šJD0j͝g3gGWB(XIrx{͖E'uIf XE`&A$0|v՚_X5-]MSwcWI.M&ȢwWoRIXΟ9Ab+C)%FMɚ{]{ks"ך='%W>Ir q$8Ȋ^ԗi i]6uеkB&dZu(%aA⣄ bY5vrpU,Ou[) YF3A|dEl6rEdQՇه٭"L!)n*EXnNHŹr] 6TFJFNi WH^rrX ؆Ҕ몚%1M`=2( @G@͈(9n肣gL $k 1%`3͞b9y&9 bxܧ!")*1D@@@CkDߖ4A7>EgNNcaA nD䗬b#P3u2ߡ-֪t9c۔5~oN5MSz"rnș+yޑ3d-)AB"}[(XHN>$5vRF7]84"57Σ>7nRm7p8{(vcjؿG^N;sȻG(k&,ta9J%3RV6Y>*M{auQP- ,GfE @q"&B5DU{ f. WmyrlKfİUQVZ&]&`QpGs7v xu?<\CLB.,f"s,2."7vDK39h9!RL+Wh۽n={'9$=촼FƵ]J3lE\:rS$PE3)Q0e>x%~YiHB)_Q Fˉ\U۝ *yIcU}r#>/kF[Y'R516$pf(8f35egEn&c.$]Mmm3\5֙Xx{U 9VZ/YEia;E9s9s sDLcDD0"""""=rW{)Y7f6k6+ V )nIg5Mq퐗V"9$m{fDOΫv^d Ϭ6n}HljDk2Vj3̌&g7XDha6| ),Qd8A|/'fQ]:Ir#WJ$ֺw'|lp(:pٮSF)%Ju K$Tma?iEif)}~^l~hj|NZQi}z|;rPALn\ *3iڼv튬 ':;gkoI%`ZM+芋h,>qQc J+]Gh qN*YYF ';Dp.AӐPIӒPNSp*r(o-˥.WSE.'b7l"k9Ɨ|f-S"(wa4HT+lR!HDX@սR|Jf&[ ]b,f~45j#V%ӗF J @}+2Е\y3 TSүu[\Z-=)SkJ%aWF^2e5afMf+t1Ƞ6\!.&uFۀ]njվ".:zύ:y!99f{Br0h['yTJ'QEmټͧ]%۾%* je֛C>5URjh_nFgػ=x&_XmDnIc8}'+&U;tSET@ B3u7rkٴ ӵKmuص|5bF1U4wQnK1{evvj?#|AͅTU5SȩJc&h١$_$tj (.UΌ-o-xr+9=GRZֶY(jC:?$ rRpkV9*I<->xm],"ߏUOZI%zqZ]+łVzT1#iLN:l!P{C&[c;#n-r祧g#:MC.ZKۈmw?-XW*0akLTd\{9hiRr vJ2EǾhNow-!Y1 :jdnPqɑ\&Lz7ג;t*3N0@2QB҃~Gy;/uͤY\)_Kfp_uJf>>Q[&w&e?H׵d$,QG1F"X梞#%a˗.:ve\tS˅eV]u1Ye1UU cs0DFh{g}ickW>Blր5crX \fʐ Iy6Y6IG(Y' *WE`9T]+~ z{WF>C^0t@D:P"lDD=A3w UA[ʽ}pQ1 \DV#2?GpA/A/ț׿v7Jj͏ hmʣ{qҢ\!6ڲ{[vR0UԄLhy0bU Iw5r/?I+8}gѦT]5Z[f s%9@ߴ2rxxղ8ȍžLjAA--|ϡ 0=7Q,d!(K|K#%(KylwEqOǯ^1[0&TbP]CR$^:hXUp%(rt=uLn٬.^f'.MeS,7Dl>:ׯ_Yo{swrStC͋I4N._j~]靦Jr9ਙwTqfREO#JDbk3w"ջdSr7I-]7XIvP變2js1L :t{KNzbɹתwڶښ f&+#Im&gP6jc!~/g~9qNDCK}q fL:nbPHI3,S(F bcDEDG6I ۤMVmQItS)H)2T+7ߤujmrE$]5N 1WfՒ1PۣDJ,璛+[+vN-v %{:%t ݊ w’N[Kqˌڙfb])i*p'E2n,&i8e&DAo)"Ye|{o.:vgu' %_6 .Pj`QpGsiǜJfji;cc$KZ5Tǩb") 6k|M!ܺT}}bFkY QEȤ \M;jShw {NXKFCvilk#tQ[,+'e+&ԐѬU7T]<z)r;OR#o7 9s! šЄlrǡLDǦA6c{̶x˅_(( XevFn^TAU#Z& =%댮5;EFDiTe91L%Q39 (D4AFlwn)1NO3NQt)ma?iEifO\~Ja,no\,n˻_G>97Q=}yѸ!e4J'd]7 <m KSU(kz9Տd'AvW)p{ 6ڿ}=nٜqWd_滉h uYl侳F=?"~1H T)VWqRA3+3طROuØ-1a qdc+1`0hs^cRQ$mf_ף~Hօ0zdzP(k+fp-+}`d݄PIX]83HmJj{m D&){aP)Xd[hUrMma|MѲ5}^6-UKE`r c6C"֧[B󃬝+""!#u4՚N&>&g]6Zg4sw_Cs̈́Ja(hs9Rʭ (Pq-L,^LeϿ^6U]yolf8AixmZJAʉ7O"C2RqY$mE^>tm{&-sazOX-jس6ص:)Ȑ"%Ъ ](n@әU^$6jk˜wJZ"/@#P@GB5UY8Ǩ:b1'fo#ֽ~b3}ۛ󒟞kbKag4~MVٲFEW%FcMɨ&'K^$QO0A"hX 6s7|;Rn]`ƪ:f.23JӨ3cF0@ΌC'٬'x5ȽMo\uչvPt+7ZQBdz:ФXRU26D2{ئMr mڋAOuɭ `rѫKg F81'"G$_c63h8]TZs_Cmͷ# (>wxV5QMUIOl^Dl)w~xVQ}$)<ٝ.1b]R)|B8|"Ncf1~7nӖVWޓuzBnU{^]~~__2{rÓ:'gA3C_'.d|8vͦw kP#>Yr%Cq8UfTg FvHZ`QݒqEow0jjѐ{6[bM?jI *Vw9[2V5c}94<@3tiFERY&:ūYtujUPOZKBBxq" Ueu%6d"b e(yQ1G{~m+e$6ö\$Frˌ\Tģv\o͛F$L'L]zMүON= WcU7ZvpJ.#UÈ$a;W_w JDZŝ t*h7VPA2soTnqnGQmWukH oGC4i8Ҵ lQw$S15c6hy)gZvV5L4pЛא_lBEeKMLPHj7-T0VM8DLɨ{(fn~k~H~xy=;-9HmZC9LX&GI[U*Kt)tEftNkGڋwҮ[[d%՛(Ir>2[}*(&:I3ӟpv|u{@8}WߐϾ{nNDoy {%"AMg3]ar0ߚHt>TE&M"1NsikD~CCD"#̥fWlî?0qIUPU5QDVEB*ɪAB9D S97\G{Q82O|j΋כ5vJI4av,&bݫ@#fqb"TL=E*TqJz/Z*bܪngMa>#TwEDJ9Tmܞ]LBԵ(j#5܎Զg%ل]b0A*-#9\"ZT/;ϳ*鹜36⥖)sI"V햺bVAJc&R&r>񩃸. k͌GѾèujDCD-wh;CQ?9boL"G*ng(b0+?gOg&2ޕtaەUVߟdaJ)7YeZpnD1L˶f7f*Iͭ-pHغdvR:4d]Y_Wa`z>cWÞ͎+Ѿ׌vIT|'{`أEWakK*iE2;^ΞAn8PZmD٨7xwq؅HjswTϨDDDDDDDDDGDD}b">l<=?`&crcEm4Wc1Vs8#ݱ.3_*c;_/"z>"2j!b(!Jb"(tכ [mˮ׫ yU&2rn?V(}x{*Ǒ²Y:}Htţ{{S7[ڂgOjۼ5JQxIܤcE" ,ֺӤ:q12.e6MNvl/ vUk٨+’fђ LJɕzYxѤc!wKXm:¯GVg.6$l fbr]ᵏf14) Qi>Js܊܃w J.jx1xF"G04PL⚪:Hb%ɢ Ӎu-ac5ZA`m_,r b5&іtH5;$l5HSkZNnZWt\.ljyݫ"My2/dT;RjqμIћ#/Be 2NکpI5]0*Y|zWEQ'ɅjmZo Gm{GV30vVĜ]8m`\()T\JU -%d +O#7PPz2^U'h^QgWr|̘ hh)>s"UemU@IVoֹ1~7nӖp9.=Oklk5B=א;4\(udH?mӋ=!"~_Y{_W^`NDQ0~N1]jèfr(OQ34fԣ4X١.Lw#ʕ!\o:q!iXUDe_tZipk"~dB*-N-4xsOiO6 ։r4Ǻma j^(7:iOC1t$5v_gώ^lnIve$/i,khl/em%+/Ÿe,XiM:StFcVWյ֯Q ;N6]B6=%PLNJ"/!"꽒~V]ە?cfn~k~H~xyb$wSwUOFX(5gW,ъw u})I²!$ۢ;-~sÄG9]Imr+]W"n.-- 5 ہm>,Z=x{KE5sDگ[Z#u2#^497S1dZ:NElnnÞ]^b½+Nf٣)tcժ*9u&UɫSQt$#7):lS>+IqюƱƳ3RV7Hgw+0&TY ES$aWCKq}̽6fo,gOp~ptfRklpQyU+tw^Je xa?<23=YcO#[)4.j2SfƬcP GP<#5_lL"5G D\4g# lSTQ2E7,]-9ADt\(Q!y$x.|PՑJ*r0eM1Yɿ3xOU]Lm.+x=qVh bSg/TM1ۥ6=j Ul3vD]fꤩ509hw<ċFKFje՛'ҬW"]E]DYIJUkJĥ'\kdTFTK$u_% EHOQ_w0.N:Nca/)o|dI"}=4*-!"uRxѝ jUe!M۪db:b0~ rZU:唄}6ڱU=k X[{5vvv[DQi|b]w&TghԜf>fRdF/ls{7P} n=r& *v)xI4{VwVI7ucnZ {l~v4c[(WݛK\RX|ߨ5Z=L9s۵ȯ2ѫ,HP]8=׹rs;䮡EV[ƭq]ڶ_+)uc$M,BQ c6y{ƱZ1GCԓr/?~w^9pۥN.;:.UU"cs""9}Oi~>~'\ga.Zg_߉-3{Yo=W7L?~Ok? r?'}Oi~{,ŨdqO|o@᫶ʕvTtAbT(r̋zT-JŧW/!&HkDC)HMt[=+7讀:A'NI`'B.J`~'\ga.Zg_߉-3{Yo=W7LZYEM3 ԫp*I7ǎlݹ2TL uDsu^Y[3-zcUj;B&9B&Qd+6vѲ&2j3QmNχﴷzኖv1\lm;:=e^Ĥ !ytGjv/f;UFJ Kdz0[O"QD("=` >;%>+kHκbHNng QjWKG$ 7 7fT\ߐ|Z7uàZEX];`n[=2}@\ oD]*R0g0WK kvZUn6Y&R١"')m!(bdJ( ]6GHZG!99M/z\do{CdM9fHHP#v1ql"FnVɐ:g6y0 ۴٣ "\TfWu {Eb~-c6H7p_ldFZ,_lP=eͫ=z3O!u?.jm.1ƠD=fФk%pMHy%Er`D 9?59^qH&s0k4^@*2S<(vz ]PKJ2KWMȢ"=VFVɷCHkY' Mi'Y-@@@@z@C !~óYTŲaUkJ٬ kqm*:p:1dTp@JrݽP;qQ<#My5L_.\]5 VeEX\]֬1Ey^N,q+2ۈ'}~e5yc?{5S2_cƗn{ʨy_S5eΆT8_ω6ʬ%ȕ5"FX{06 5 +SU٦ 5^m5Z\bf`Vf,P:N!]=|`Q "Xb9GLP1D@@"@=^YO'MAΡ+K=FC`]ܦ&M%X64Grqm?mscvc6iW6r䋻tIk}Fˮz>1iGd;zk1xȽnkRr+ {qRL3~Sc R1pBOWk2I6>P9 S)r SS")@J`ko[/ִQؼP3evשHGGB&o]2*ߝMώ[Sov̮{`6-iCnRe,1^.PO,d;vb(ۚ4r7Hm#pڞŭ(cwFZL%*FtxvMk5PkSVٛaUS{!Ft#S7"L;6*ɨvK[.@^D_-ۛcZ okX@)]Q :=\s6!J!yz~M-k1c1c1c!c"k~'P5\P66ή\uAV"BMT,jD"Rbnu2T+ݾݯ_@Fc9c5}Ym)HS~mt)G&:˜9/p~Mڝ5XAnRqk&E1jQM2(1cw#2ҲU[MNLJP'0 M) Bm(uR &c cӍcͫrDImlBIkUa*=DDDq{v^-s'{Zk2F:LAo׷PXJ$"\D cXTVZRo%9>4g13ϥ 31]IANCo#5 d\EJG,AV!n.*S%K[jnsn ,@" Efv^0)@W):{Pu_;M9곶9%oBWv45*Ifơ.}F6U ܧ(#DL"cDDDDzDG">ɪ5Q9mɺb \o &1pqQE-hͪ)7ni&B`ޫ +)qXY+?WoMaFdx]:}1x\7.,sF^fCuƉf&xeAػUY]u}QY7pqΚ۳rmͶvܔft4ξگ+yjp\*٪"αϡ-++;'! 9 Zf%XX)f.H0v.=jNZI5U5S)(ώu|tg:eo[ _qrw|+/l_/pL[3}iE~V=xI6(H܏g"knHc;Isls54&i':c[h, DL\m0;5EcSbL XjHn@ais Y[=pOX« pnWk^ɍqbVj믊 oVH!/+ f a5z{Өe/7]d;nPKڮ kEUbUd'|HBҦg2DxEź~&Ӣ[g Ng*MJAr5 <=CzDD{#яl5QZ,6%*Pte=iJonmmzݡg˽b\Te,Ͷ*u謔 WQwN0u_83"嶸Du)9Cu*fuz2]100vv1Q8|œf*Yeo-zm?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^mccgkzDZρ.co] >?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^mccgkzDZρ.co] >?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^mccgkzDZρ.co] >?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^mccgkzDZρ.co] >?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^mccgkzDZρ.co] >?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^mccgkzDZρ.co] >?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^mccgkzDZρ.co] >?(_=| ~Qv׬{|,X6Y1E^3{<8-u4)хl1~n|%V9soԞ4pd2}DyK _Toc216153110}DyK _Toc216153110}DyK _Toc216153111}DyK _Toc216153111}DyK _Toc216153112}DyK _Toc216153112}DyK _Toc216153113}DyK _Toc216153113}DyK _Toc216153114}DyK _Toc216153115}DyK _Toc216153115}DyK _Toc216153116}DyK _Toc216153117}DyK _Toc216153118}DyK _Toc216153119}DyK _Toc216153120}DyK _Toc216153121~$$If!vh5F$#vF$:VFT t 6,5#/ p $$If!vh55S555#v#vS#v:VF t652/ / / / / / $$If!vh55S555#v#vS#v:VF t652/ / / / / / $$If!vh55S555#v#vS#v:VF t652/ / / / / / ~$$If!vh5##v#:VFT t 6,5#/ p $$If!vh5555252#v#v#v#v2:VF t655552/ / / / / / $$If!vh5555252#v#v#v#v2:VF t655552/ / / / / / $$If!vh5555252#v#v#v#v2:VF t655552/ / / / / / #$$If!vh5"5"5"5"5"#v":V `````20#6,5"34 p2$$If!vh5"5"5"5"5"#v":V 0#6,5"34 p2$$If!vh5"5"5"5"5"#v":V 0#6,5"34 p2$$If!vh5"5"5"5"5"#v":V 70#6,5"34 p2~$$If!vh5F$#vF$:VFT t 6,5F$/ p $$If!vh55S555#v#vS#v:VF t655S5/ / / / / / $$If!vh55S555#v#vS#v:VF t655S5/ / / / / / $$If!vh55S555#v#vS#v:VF t655S5/ / / / / / ~$$If!vh5##v#:VFT t 6,5#/ p $$If!vh555552#v#v#v#v2:VF t655552/ / / $$If!vh555552#v#v#v#v2:VF t655552/ / / $$If!vh555552#v#v#v#v2:VF t655552/ / / D@D NormlnCJ_HaJmHsHtHX@X 6wNadpis 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ Z@Z 6wNadpis 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJJA@J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k0 Bez seznamur@r MY~ka tabulky7:V04 @4 ,MZpat p#2)@2 ,M slo strnky6@"6 Zhlav p#PP@2P Gr Zkladn text 2B*CJOJQJph:OB: RStyl1$a$5OJQJ\D@D 6wObsah 1h5;OJQJ\^J<@< 6wObsah 25CJ\aJHU@qH 6wHypertextov odkaz >*B*ph:: 6wObsah 3 ^CJaJ:: 6wObsah 4 ^CJaJ:: 6wObsah 5 ^CJaJ:: 6wObsah 6 ^CJaJ:: 6wObsah 7 ^CJaJ:: 6wObsah 8 ^CJaJ:: 6wObsah 9 ^CJaJ;;. >?_`tuvwxyz{|}G@jj3*,-./0123456789:;<=BC > _ `   %,04@ABCDE !%*18<@LMNOPQhy12;jkR """"##.#>#Z#[#`###$[$\$c$$$;%k%l%s%%%\&&&&g'E(F(G(}(((((((((++B,C,G,J,K,L,M,N,Q,S,U,Z,],`,b,h,i,j,k,l,t,y,~,,,,,,,,,,,,,,-3-P-Q-g-h-i-j-m-p-s-y-|---------------------------......,.J/K/X/"123`4a4j4$8%8:8698:;; ;?;A;C;D;E;F;J;K;L;P;Q;R;];};~;;;;;;;0000000000000000000000000p000000000000 00 00000000000000000000000000000000000=0=0=0=0=0=00 0 0 0 0 0 00` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0`  0`  0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` 0`  0`  0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` 8 0` 0` 0` 6 0` 6 0` 6 0` 0` 0` 0` 0` 0` @ 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` @ 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` @ 0` @ 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` p0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0`  0`  0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` 0` 0`  0`  0` 0-` 0` 03-` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` $ 0` 0` : 0` (0` 0` : 0` (: 0` : 0` 0` 0` 0` 0` 0` B 0` B 0` B 0` 0n 0n 0n 0n 0n 0n 0n @0@0p@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@004 0M900t >?tuvwxyz{|},-./0123456789:;<=BC > _ `   %,04@ABCDE !%*18<@LMNOPQhy12;jkR ""##.#>#Z#`###$[$\$c$$$;%k%l%s%%%\&&&G(}(((+B,C,G,J,K,L,M,N,Z,h,i,j,k,l,,,,,,,,,,,,,,-3-P-Q-g-h-i-j-y-------------......,.J/X/a4j4$8%8:8 ;?;D;E;K;P;Q;];};~;;;;00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0 0 0 0 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0 0 0 0 0000 0000 0 0 0 0 008 0006 06 06 000000@ 00000000@ 0@ 0Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00HX60Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00F 7,Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Gd6h 00 0000 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 O900OO900O900@0 @0 @0 @0 @0 000 0 0 0 0 0 0& 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 Oy00"OOy00Oy00@0 @0 O900(#OO900O900@0 @0 @0 00 00 0 0O900O900@0 0 0 0 0ROy00cOy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00 0|4t 9eeeh f |"z(H##$V$%$&b&&*6ڞ`2л,ZļD0PF"%'()*+,-./124567:=>BEGILMmowx{}fb###$`$$%%&.&b&&R)«Tn8<tF#&0389;<?@ACDFHJKnpqrstuvyz|~D$ &BDEGg;=>@`,Gghj,Gghj?w013S'(*; X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%̕ 9@Bh!!$  _R$u*\uxC@>X"$(=u_˅c\`5"$ Υ2|/$R$61{b02u¤Y";.R$e \]h(aP@F (  c hA. logo-finalrrKS`TKS`Tr#" `B S ?(  c tA". mp-logo-final- bR`TR`T"` c tA". mp-logo-final- bR`TR`T"`;hh#h# _Toc216153067 _Toc216153110 _Toc216153068 _Toc216153111 _Toc216153069 _Toc216153112 _Toc216153070 _Toc216153113 _Toc216153072 _Toc216153115== ` ` ((; AA ((;!!""%%%%%%s&~&((22}7799E;;;;=?^`s}=AD  = > ^ ` $%+,/034?E  !$&)*0178;<?@KQghxy02:;ikQ R """"####-#.#=#>#Y#[#_#`#####$$Z$\$b$c$$$$$:%;%j%l%r%s%%%%%[&\&&&f'g'D(G(|((((((++A,C,F,G,I,N,P,Q,Y,Z,\,],_,`,g,l,s,u,x,z,},,,,,,,,,,,,,,--2-3-O-Q-f-k-m-n-p-q-s-t-x-z-|-}-------------------------------------------------......+.,.I/K/W/X/!1"11323_4a4i4j4#8%898:859697:8:; ;>;E;\;|;;;;;;?^`y}=D> ` Eh2:k "##Z#[##\$$l%%N,,3-Q-j-,.J/K/X/a4i4%8:8E;];|;;;;;;E;;;; Honza a IlaMv?#NM?2R/V؝tj'\lp3h\ j/\ zbh`ev0Ԁ:B$'i3.:>'w^(?hܼ`I|L23h``"t dF$j: ?%&0%" 5&BlG&N> <&nP2i'a2oH)a2o*,p| K7.&X1"BK1H Zk5;25zp$n8"T:/;O;$^pEp<1L8WV=zsm?(ljB\,W7C2u7G.biJP[Eb)M"AdQAʖ bWj0t*WVZl[QWqoXN> )jX`T]2 pZ]\_a2o*Z`(/s`8aa[Ҁ`idw`e45TfJ_ipi kj:<&Ln"drppˤm?~q&=?qy&~q&Dk%uTWu5V7Iv29vhwL(.x|K3K+y2T(\yV{p| WJ|S|PO>h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`o(hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `o(hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`56hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH.^`56CJaJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH6. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.&^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`5CJaJo(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`o(hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `o(hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.&^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh ^`o(hH.h ^`o(hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `o(hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH.^`56CJaJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8pp^p`OJQJo(hH8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hH^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8&^`B* CJOJQJaJo(phhH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8pp^p`OJQJo(hH8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hH^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8pp^p`OJQJo(hH8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8pp^p`B*CJaJo(phhH.8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hH^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h^`56CJaJo(hH)h $ $ ^$ `o(hH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h^`56CJaJo(hH)h $ $ ^$ `o(hH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. HH^H`56CJaJo(hH.HH^H`56CJaJo(hH) L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. L^`LhH. XX^X`hH. ((^(`hH. L^`LhH.8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8pp^p`OJQJo(hH8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH.^`56CJaJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`o(hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `o(hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.&^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH&^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH)^`56CJaJo(hH)$ $ ^$ `56CJaJo(hH) @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.&^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8pp^p`OJQJo(hH8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hH^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.$ $ ^$ `56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" pp^p`OJQJo(" @ @ ^@ `OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" PP^P`OJQJo(" ^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`o(.^`OJPJQJ^Jo(- pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. $ $ ^$ `o(hH.^`56CJaJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h^`56CJaJo(hH)h $ $ ^$ `o(hH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. $ $ ^$ `o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" pp^p`OJQJo(" @ @ ^@ `OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" PP^P`OJQJo(" &^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.8&^`B*CJOJQJaJo(ph3fhH8^`OJQJ^Jo(hHo8pp^p`OJQJo(hH8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hH^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8&^`B* CJOJQJaJo(phhH8&^`B*CJOJQJaJo(phhH8pp^p`OJQJo(hH8@ @ ^@ `OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8^`OJQJo(hH8^`OJQJo(hH8^`OJQJ^Jo(hHo8PP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`o(hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `o(hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" pp^p`OJQJo(" @ @ ^@ `OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" ^`OJQJo(" PP^P`OJQJo(" 8^`56CJaJo(hH)8 ^`hH.8 L ^ `LhH.8  ^ `hH.8 xx^x`hH.8 HLH^H`LhH.8 ^`hH.8 ^`hH.8 L^`LhH.8^`56CJaJo(hH)8^`56CJaJo(hH.8$ $ ^$ `56CJaJo(hH)8 @ @ ^@ `hH.8 ^`hH.8 L^`LhH.8 ^`hH.8 ^`hH.8 PLP^P`LhH.&^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJaJo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH.^`56CJaJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.MBR/2i' 5&\_G&qoX3*Z`$WupEp<'wH)WV=bK7.?hT]\ ?%h\ .x5Tfu7Gs`AdQ]?~qt*W3K+y~qDk%uS|25T:/;WJ|`"&X1IvW7C?drp\lO;29v=?q`I<&ei k0%0dF$0Eb)MK10biJev\ysm?Bai3)jX`idt<&Lnp$n8 bWZk5[QW8av?*,V{J_ihwMM9DtJ :SSD9Œ"FS:S:Sl=d}P:Sy^<l8"7X^ʊ,-zEBsfXABY'>|q Gr \ < E/toNQVd7G cb$5%Q&*'9,T,W.`V/Y]0D1H4eT4<8=<DJ=?DCE-G*H7H6UHwIhJK7K&OROdQR?VQWXWyWtZe[9\5 ^_ea.b +c xcXfe\iV:kcknntn*so''qpq6w&w:w=QxSG{s}40~TstDzvvPy* ,RP=st}3C4U*7=rgK%LEMmn'+0bjeH+ Gb=jd C\{tRw^@([k|}@n 1@HVm,Y9{-N }@S[8:(i5k_[D oW Xk9OR?+y[h7}hy0O1S:CCC]?/,MZ'ltA;J>N   %@ABCDE1LMNOP"##.#>#Z#[#`###$[$\$c$$$;%k%l%s%%%\&&&+B,C,G,J,K,L,M,N,Z,h,i,j,k,l,,,,,,,,,,-3-Q-h-i-j-y---------...E;|;;;@J/J/#J/J/ ;PP PPPPPP$P&P.PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialA& Trebuchet MS5& zaTahoma;Wingdings?5 z Courier New#q҆+҆!#̆2l2l!xr4d';'; 3qH)?'Zvre n zprva z komunika nho auditu Honza a Ila Honza a Ila@M              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L Oh+'0 ,8 T ` l x(Zvren zprva z komunikanho audituv Honza a IlaonzonzNormal Honza a Ila8nzMicrosoft Word 10.0@J6@V@@:"72՜.+,D՜.+,T hp| 1l';A (Zvren zprva z komunikanho auditu Nzev 8@ _PID_HLINKSAH0D_Toc2161531210>_Toc21615312008_Toc21615311902_Toc2161531180,_Toc2161531170&_Toc2161531160 _Toc2161531150_Toc2161531140_Toc2161531130_Toc2161531120_Toc2161531110_Toc216153110 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJQRoot Entry FNBSData 1TableQWordDocumentw SummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q